IÅE uppvaktade Nils Vikmång, statssekreterare hos Energiministern

nils_vikmangStig Nilsson och Anders Ydstedt från IÅE träffade Nils Vikmång, statssekreterare hos Energiminister Ibrahim Baylan, och framförde läget för industrins möjligheter att leverera restvärme till fjärrvärmen. Mötet var föranlett av att IÅE upplever att kopplingen mellan fjärrvärme, restvärme och kraftvärme inte får missas i de diskussioner som nu pågår inom ramen för den s k Energikommissionen.

IÅE framförde att industrin skulle kunna leverera minst dubbelt så mycket värme som idag men nuvarande reglering ger fjärrvärmeföretagen veto mot externa värmeproducenter. IÅE vill gärna se ändrad reglering, krav på kontakter mellan fjärrvärmebolag och industri inför investeringar, mer regionala nät för fjärrvärme och förändringar i dagens stödsystem för fjärrvärmeföretagens kraftvärme.

Nils Vikmång, lyssnade på IÅE och visade förståelse för industrins bild av läget. Det är enligt IÅE ett problem när kraftvärme etableras i närhet till industri med restvärme.

– På mötet diskuterades olika möjligheter att öka användningen av restvärme. Vi hade också en konstruktiv diskussion om vad som ligger bakom fjärrvärmeföretagens prioritering av egen produktion framför att släppa in industrins restvärme, berättar Stig Nilsson, ordförande i IÅE.

Den lagstiftning som infördes av alliansregeringen 2013 missgynnar industrins möjligheter att leverera restvärme och har inte gett upphov till ett enda ärende sedan den infördes.