Hur mycket restvärme finns det?

Idag används ca 5 TWh av industrins restvärme i fjärrvärmen vilket motsvarar ungefär åtta procent av den totala fjärrvärmen.

En statlig fjärrvärmeutredning visade att användningen av restvärme i fjärrvärmen minst kan fördubblas. Det skulle innebära minskade utsläpp av koldioxid med ca 2 miljoner ton årligen.