Nyhetsbrev juni 2015

brev

IÅE har genomfört en enkät om riksdagspartiernas syn på fjärrvärme och restvärme. Enkäten har ställts till partiernas energipolitiska talespersoner. På ett område finns det samsyn; att fjärrvärmen är en effektiv uppvärmningsform med potential att nå större marknader. Alla riksdagspartier anser också att restvärme är en bra värmekälla för fjärrvärmen och alla vill se att hela potentialen restvärme utnyttjas, men MP och SD lägger till om detta är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Alla partier bedömer däremot att restvärmen är ett bra alternativ från klimat- och miljösynpunkt.

Det är positiva svar för oss som gärna vill se att industrins restvärme tas tillvara i fjärrvärmen. Riksdagens beslut förra året att ändra fjärrvärmelagen och införa s k ”reglerat tillträde” var en stor besvikelse eftersom lagstiftningen i praktiken ger fjärrvärmeföretagen veto mot externa leverantörer.

Därför är det lovande att M, FP, KD och SD redan nu säger att fjärrvärmelagen måste ändras så att mer restvärme kan komma till användning. M, C, FP, KD och SD ser också att kraven för det s k ”reglerade tillträdet” är ett hinder för externa leverantörer. Enkäten innehåller också partiernas syn på kraftvärme och på risken att biobränsle och avfall kan bli en bristvara för kraftvärmen framöver. Hela enkäten finns på vår hemsida.

Med detta nyhetsbrev introducerar vi även ett nytt format för vår kommunikation och en ny hemsida. På hemsidan finns nu en beskrivning av hur fjärrvärmen skulle kunna bli smartare och modernare om den öppnades upp för fler leverantörer. Det finns också en historik om hur fjärrvärmen utvecklades till ett monopol efter det att elmarknaden omreglerades 1996.

Jag tror att många ser fjärrvärmen som en alltför komplicerad fråga, men har vi klarat att öppna upp telenät, datanät, elnät och gasnät för fler leverantörer borde det vara en enkel sak att göra detsamma med fjärrvärmen. Då skulle industrins restvärme ge kunderna valfrihet, sänka kostnaderna, minska utsläppen och även ge svensk basindustri på marginalen något bättre villkor. Gå gärna in och titta på hemsidan och läs mer och sprid budskapet till vänner, kolleger och politiker.

Skön sommar!

stigStig Nilsson, ordförande


 

Notiser

Affärsvärlden rapporterar att Bahnhof bygger största serverhallen i Stockholm.

I Stockholm har man nu möjlighet att ansluta serverhallar till fjärrvärmenätet. Fler fjärrvärmenät borde öppnas upp för att ta emot restvärme.

Bahnhof bygger största serverhallen i Stockholm
Affärsvärlden 15-05-05
Läs här

Ett gott råd till energikommissionen är att inte spilla bort industrins restvärme. Vi måste få symmetri mellan parterna på värmemarknaden för att spillet ska kunna bli nyttig värme.

Spill inte bort restvärmen
nwt.se 15-03-21
Läs här