Maria Weimer (FP) svarar på IÅEs enkät

maria_weimer

Enkäten finns här i sin helhet.

Fråga 1 om fjärrvärme

Är fjärrvärmen i Sverige en effektiv uppvärmningsform?
– Ja.

Har fjärrvärmen potential att nå större marknadsandel/fler kunder?
– Ja.

Finns risk att bränslen som biomaterial/sopor blir bristvaror för kraftvärmeproducenter?
– Ja.

Är kraftvärmen ett alternativ till kärnkraft för elproduktion?
– Ja, men snarare ett komplement.

Är den reviderade fjärrvärmelagen mer anpassad till producenterna än kunderna?
– Ingen åsikt.

Fråga 2 om restvärme

Är restvärmen en bra värmekälla för fjärrvärmen?
– Ja.

Bör hela potentialen restvärme tas till vara?
– Ja.

Är restvärme ett bra alternativ från klimat-/miljösynpunkt?
– Ja.

Behöver fjärrvärmelagen ändras för att ta till vara mer restvärme?
– Ja, sannolikt.

Är kraven enligt det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten ett hinder för externa värmeleverantörer till fjärrvärmenät?
– Ja, sannolikt.

Behövs stimulanser för att mer restvärme ska tas till vara?
– Nej.

Fråga 3 Allmänna synpunkter på fjärr/restvärme – öppen fråga
Fjärrvärmeleverans till kund anpassas till minskat behov av energi när bostäderna blir allt mer energieffektiva Restvärme kan ses som en viktig “råvara” i energiproduktionen