Mattias Bäckström Johansson (SD) svarar på IÅEs enkät

mattiasbackstrom2

Enkäten finns här i sin helhet.

Fråga 1 om fjärrvärme

Är fjärrvärmen i Sverige en effektiv uppvärmningsform?
– Ja.

Har fjärrvärmen potential att nå större marknadsandel/fler kunder?
– Fjärrvärmen har haft en bra tillväxt under en längre tid där främst hushåll och industrier i mer urbana miljöer har anslutits. Större investeringar per ansluten kund kommer troligen framledes att krävas vilket förmodligen leder till en mättad tillväxt. men vår uppfattning är att det finns goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt under lång tid framöver.

Finns risk att bränslen som biomaterial/sopor blir bristvaror för kraftvärmeproducenter?
– Det är tänkbart i ett europeiskt perspektiv där värmefrågan högst är avhängig tillgången på naturgas. Ambitionen om att diversifiera sig kommer sannolikt att öka efterfrågan på biomaterial samt sopor där det inte är omöjligt att Sveriges import minskas drastiskt.

Är kraftvärmen ett alternativ till kärnkraft för elproduktion?
– Ja, elenergi som alstras i kraftvärmeverk är baskraft tillika den som alstras i kärnkraftverk.

Är den reviderade fjärrvärmelagen mer anpassad till producenterna än kunderna?
– Lagstiftningen måste ju ha sin utgångspunkt i förutsättningarna för en aktör att kunna leverera fjärrvärme, vilket lagen har, men sätter även ett golv vad gäller skydd för konsumenterna.

Fråga 2 om restvärme

Är restvärmen en bra värmekälla för fjärrvärmen?
– Ja, i många av fallen. Det är bra att energieffektiviteten ökar och att man tar till vara på energin i stället för att låta den gå till spillo.

Bör hela potentialen restvärme tas till vara?
– Ja, i den mån som det är företagsekonomikst försvarbart. Det kommer alltid finnas restvärme från industriell verksamhet som inte gåt att ta till vara på.

Är restvärme ett bra alternativ från klimat-/miljösynpunkt?
– Ja.

Behöver fjärrvärmelagen ändras för att ta till vara mer restvärme?
– Förtydliganden och införande om tillträde till rörledningar är positivt. Men den delvis otydliga utformningen som lagstiftningen fått är olycklig.

Är kraven enligt det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten ett hinder för externa värmeleverantörer till fjärrvärmenät?
– Fjärrvärmeverksamhet utgör i grunden ett naturligt monopol med ett eget distributionsnät och oftast i huvudsak en dominerande produktionsanläggning som är dimensionerad för nätet. För att uppnå en positiv samhällsnytta får ju inte tillträdet av externa leverantörer innebära betydande hinder för den dominerande produktionsanläggningens produktion. Vår utgångspunkt är att lagstiftningen bör utformas på ett sådant sätt att rimliga hinder återfinns för ett reglerat tillträde, vilket utvecklingen går mot.

Behövs stimulanser för att mer restvärme ska tas till vara?
– Inte vad vi kan se idag.

Fråga 3 Allmänna synpunkter på fjärr/restvärme – öppen fråga