Penilla Gunther (KD) svarar på IÅEs enkät

penillagunther

Enkäten finns här i sin helhet.

Fråga 1 om fjärrvärme

Är fjärrvärmen i Sverige en effektiv uppvärmningsform?
– Ja.

Har fjärrvärmen potential att nå större marknadsandel/fler kunder?
– Ja.

Finns risk att bränslen som biomaterial/sopor blir bristvaror för kraftvärmeproducenter?

Är kraftvärmen ett alternativ till kärnkraft för elproduktion?
– Ja, i viss mån.

Är den reviderade fjärrvärmelagen mer anpassad till producenterna än kunderna?
– Ja.

Fråga 2 om restvärme

Är restvärmen en bra värmekälla för fjärrvärmen?
– Ja.

Bör hela potentialen restvärme tas till vara?
– Ja.

Är restvärme ett bra alternativ från klimat-/miljösynpunkt?
– Ja.

Behöver fjärrvärmelagen ändras för att ta till vara mer restvärme?
– Ja.

Är kraven enligt det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten ett hinder för externa värmeleverantörer till fjärrvärmenät?
– Ja.

Behövs stimulanser för att mer restvärme ska tas till vara?
– Ja.

Fråga 3 Allmänna synpunkter på fjärr/restvärme – öppen fråga

Fjärrvärme är en viktig del av Sveries energiförsörjning. Den nya förändringen i fjärrvärmelagen om reglerat tillträde är ett steg i rätt riktning men än finns trösklar för t.ex. externa producenter med spillvärme att ansluta sig till fjärrvärmenäten. Kd vill därför öppna tillträdet till och skapa konkurrens på fjärrvärmenäten genom så kallat tredjepartstillträde, så att till exempel spillvärmeleverantör kan sälja värme dirket till konsumenten. Detta anser vi skulle leda till effektivare energianvändning och ökad samhällsnytta.