Ingemar Nilsson (S) svarar på IÅEs enkät

ingemarnilsson

Partiet har valt att svara på enkäten i löpande text. Enkäten finns här i sin helhet.

Svar om fjärrvärme
Fjärrvärmen har en viktig roll i omställningen av energisystemet. Den har bidragit till ett kraftigt minskat oljeberoende, ett effektivare energiutnyttjande, en allt större användning av förnybara bränslen, förbättrad luftkvalitet i tätorter och minskade utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av fjärrvärme är också en viktig förutsättning för utbyggnaden av kraftvärmen. Den svenska fjärrvärmemarknaden har byggts upp under en lång tid och har potential att nå fler kunder och kan också på sikt komplettera och/eller ersätta andra energikällor.

Idag drivs svenska fjärrvärmenät som lokala naturliga monopol. Det är enbart den leverantör som äger fjärrvärmenätet som har möjlighet att distribuerar fjärrvärme till de kunder som är anslutna till nätet. Det har under flera år framförts kritik mot fjärrvärmeföretagens starka ställning i relation till sina kunder. Kritiken har berörts höga priser, kraftiga prisökningar och bristande möjligheter för kunder att välja leverantör även i sammanbundna system. Därför har Energimarknadsinspektionen lanserat tjänsten Fjärrvärmekollen på sin webbplats. Fjärrvärmekollen ska ge information om priser, effektiviteten i drift samt finansiella nyckeltal för fjärrvärme-företagen. Syftet är dels att öka kundernas möjligheter att göra en jämförelse mellan olika uppvärmningsalternativ, dels att stärka konsumenternas ställning vid förhandlingar med fjärrvärmeföretagen om priser och andra villkor. Branschen har också tagit initiativ till en frivillig prisdialog som syftar till att skapa stabilitet och förutsägbarhet kring prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden. Prisdialogen kommer att utvärderas av Energimarknadsinspektionen 2016. Vi välkomnar dessa initiativ.

Svar om restvärme
Vi anser att restvärmen från industrin är en bra värmekälla för fjärrvärmen och att restvärmens potential bör tas tillvara på ett bättre sätt. För oss är det viktigt att den svenska industrin är energieffektiv, både när det gäller att värna miljön men också att stärka dess konkurrenskraft. Då gäller det också att ta tillvara på den energin som inte används på ett smartare sätt. Vi vill se över hur detta kan göras på bästa sätt. Exempelvis har Riksdagen beslutat om nya regler som reglerar tillträdet till fjärrvärmenätet och som ger utomstående leverantörer tillträde till näten i utbyte mot att leverantörerna betalar anslutningskostnaden.

Ingemar Nilsson är Socialdemokraternas energipolitiska talesperson