Cecilie Tenfjord-Toftby (M) svarar på IÅEs enkät

cecilie_m

Enkäten finns här i sin helhet.

Fråga 1 om fjärrvärme

Är fjärrvärmen i Sverige en effektiv uppvärmningsform?
– Ja.

Har fjärrvärmen potential att nå större marknadsandel/fler kunder?
– Ja.

Finns risk att bränslen som biomaterial/sopor blir bristvaror för kraftvärmeproducenter?
– Ja.

Är kraftvärmen ett altenativ till kärnkraft för elproduktion?
– Ja.

Är den reviderade fjärrvärmelagen mer anpassad till producenterna än kunderna?
– Ja.

 

Fråga 2 om restvärme

Är restvärmen en bra värmekälla för fjärrvärmen?
– Ja.

Bör hela potentialen restvärme tas till vara?
– Ja, med förbehåll.

Är restvärme ett bra alternativ från klimat-/miljösynpunkt?
– Ja.

Behöver fjärrvärmelagen ändras för att ta till vara mer restvärme?
– Ja.

Är kraven enligt det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten ett hinder för externa värmeleverantörer till fjärrvärmenät?
– Ja.

Behövs stimulanser för att mer restvärme ska tas till vara?
– Nej.

 

Fråga 3 Allmänna synpunkter på fjärr/restvärme – öppen fråga

Den del av restvärmen som kan utnyttjas kostnadseffektivt ska tas till vara. Det finns restvärme med låg temperatur som kräver mer energi än vad som är ekonomiskt och ur energieffektiviseringssynpunkt inte är försvarbart att få ut på nätet.

Gällande frågan om huruvida stimulans krävs, så bör energikällorna stå på egna ben men lagstiftningen bör ändras så att det blir enklare och mera ekonomiskt gynnsamt att ta tillvara restvärmen.

Fjärrvärmen i Sverige är en av nycklarna till ett förnybart samhälle, nu måste vi utnyttja den potential som finns. Det betyder att även värmeöverskottet som inte kommer från förnybara källor bör tas till vara. Annat är resursslöseri och det gynnar vare sig klimatet, miljön eller konsumenterna.