Lise Nordin (Mp) svarar på IÅEs enkät

lise

Enkäten finns här i sin helhet.

Fråga 1 om fjärrvärme

Är fjärrvärmen i Sverige en effektiv uppvärmningsform?
– Ja.

Har fjärrvärmen potential att nå större marknadsandel/fler kunder?
– Ja. Något energisnåla hus minskar efterfrågan.

Finns risk att bränslen som biomaterial/sopor blir bristvaror för kraftvärmeproducenter?
– Nej, på grund av stor överkapacitet och import av sopor.

Är kraftvärmen ett altenativ till kärnkraft för elproduktion?
– Det är en pusselbit för att nå 100% förnybar energi.

Är den reviderade fjärrvärmelagen mer anpassad till producenterna än kunderna?
– Nej.

 

Fråga 2 om restvärme

Är restvärmen en bra värmekälla för fjärrvärmen?
– Ja.

Bör hela potentialen restvärme tas till vara?
– Den potential som är ekonomiskt och miljömässigt motiverad.

Är restvärme ett bra alternativ från klimat-/miljösynpunkt?
– Ja.

Behöver fjärrvärmelagen ändras för att ta till vara mer restvärme?
– Nej. Vi står bakom lagen som togs i riksdagen år 2014.

Är kraven enligt det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten ett hinder för externa värmeleverantörer till fjärrvärmenät?
– Se svaret ovan. (Nej)

Behövs stimulanser för att mer restvärme ska tas till vara?
– Se svaret ovan. (Nej)