Rickard Nordin (C) svarar på IÅEs enkät

rickardnordin2

Enkäten finns här i sin helhet.

Fråga 1 om fjärrvärme

Är fjärrvärmen i Sverige en effektiv uppvärmningsform?
– Ja.

Har fjärrvärmen potential att nå större marknadsandel/fler kunder?
– Ja.

Finns risk att bränslen som biomaterial/sopor blir bristvaror för kraftvärmeproducenter?
– Nej.

Är kraftvärmen ett altenativ till kärnkraft för elproduktion?
– Ja.

Är den reviderade fjärrvärmelagen mer anpassad till producenterna än kunderna?
– Nej.

Fråga 2 om restvärme

Är restvärmen en bra värmekälla för fjärrvärmen?
– Ja.

Bör hela potentialen restvärme tas till vara?
– Ja.

Är restvärme ett bra alternativ från klimat-/miljösynpunkt?
– Ja.

Behöver fjärrvärmelagen ändras för att ta till vara mer restvärme?
– Nej.

Är kraven enligt det reglerade tillträdet till fjärrvärmenäten ett hinder för externa värmeleverantörer till fjärrvärmenät?
– Ja.

Behövs stimulanser för att mer restvärme ska tas till vara?
– Nej.

Fråga 3 Allmänna synpunkter på fjärr/restvärme – öppen fråga

Vi ser både kraftvärmen och restvärmen som viktiga pusselbitar i att få ett helt förnybart energisystem. De regelförändringar som gjorts de senaste åren behöver nu få verka ett par år behöva göras. Vi ser också en stor utmaning i att få bra avsättning för fv i takt med att hus blir bättre isolerade och värmepumparna tar allt större marknadsandelar. Det finns samtidigt en stor potential i att exportera det kunnande som finns inom kraft- fv-branschen till övriga Europa i samband med den energiunion som nu presenterats av EU-kommissionen som på många sätt går ut på att göra sig mer oberoende av importerade bränslen.