Debattartikel i lokala media

Fjärrvärme i konkurrens

Fjärrvärmen är en mycket bra uppvärmningsform. Den är effektiv och den har bidragit till att minska utsläppen i Sverige. Trots det har fjärrvärmen drabbats av minskat förtroende och orsaken är att fjärrvärmen är ett monopol.

Fjärrvärmen får sin energi främst från biomassa, sopförbränning, olja/gas och industriell restvärme. De fossila bränslena har en allt mindre andel samtidigt som sopförbränningen ökat kraftigt. Till och med så mycket att det är brist på sopor i kraftvärmeverken, vilket leder till ett stigande importbehov. Sverige transporterar över 750000 ton sopor från utlandet till kraftvärmeverken här.

Biomassan drabbas av hårdare konkurrens när fler länder i Europa går över till detta icke fossila bränsle för att minska koldioxidutsläppen. Biobränsle kommer att bli en bristvara och för svenskt vidkommande påverkas hela den exportintensiva skogsindustrin när dess råvara blir dyrare. I stället för att elda upp skogsråvaran borde vi säkra tillgången för industrin och därmed nå väsentligt högre förädlingsvärden och ökade exportinkomster.

Ett bränsle med stor potential är restvärme från industrin. År 2009 svarade restvärmen för 3.1 TWh eller 5.5 procent av fjärrvärmen och den siffran kan fördubblas. Problemet är att fjärrvärmebolagen inte vill ta emot all volym och det kan de göra tack vare monopolet. Det är bakgrunden till att Industrigruppen Återvunnen Energi arbetar för att bryta monopolet och öppna upp fjärrvärmenäten. Det ger också kunderna chans att välja mellan fler leverantörer och det kan stoppa den snabba prisutvecklingen.

Utredningen Fjärrvärme i konkurrens föreslår att så kallat tredjepartstillträde, TPA, införs i alla fjärrvärmenät. Det innebär att den som äger ett fjärrvärmenät måste släppa in alla som vill distribuera värme i näten mot en avgift, som blir prisreglerad eftersom näten förblir monopol. Kunden kan då välja mellan olika leverantörer.

Det är första gången fjärrvärmens möjligheter att utvecklas till en modern värmemarknad analyseras. Det är ett mycket positivt förslag som gör att den utsläppsfria restvärmen får en chans att konkurrera. Möjlighet öppnas att utveckla nya produkter och tjänster och inte minst se värdet av att koppla samman de lokala fjärrvärmenäten till regionala nät. Det gör att fjärr- och restvärme blir intressant att investera i, kunderna kan återfå förtroendet för denna uppvärmningsform samtidigt som klimatet och miljön gynnas.

Stig Nilsson
Ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi