Svenska Dagbladet: Nästan alla vill välja leverantör av fjärrvärme

Fastighetsägarna Stockholm och Industrigruppen Återvunnen Energi har låtit opinionsinstitutet Skop fråga svenska folket hur de ser på konkurrens på fjärrvärmemarknaden.

På frågan ”Skulle det vara bra eller dåligt om hushåll med fjärrvärme fritt kunde välja leverantör av fjärrvärmen?” svarade hela 92 procent att det vore bra eller mycket bra.

Fjärrvärmen utgör i dag ett lokalt och oreglerat monopol när det gäller prissättning och tillträde. Priset på fjärrvärme har i genomsnitt ökat med 27 procent mellan år 2000 och 2007. Det råder stora regionala skillnader
exempelvis uppvisar Stockholm en prisökning med hela 51 procent. I Sverige har vi öppnat upp en lång rad nätverksamheter som tidigare drivits som monopol, med stora välfärdsvinster som följd.

Vi har framgångsrikt skiljt på produktion, handel och distribution av tele, el och gas. Konkurrensen på de öppnade näten har gett oss effektivare verksamheter och nya produkter och tjänster. Att utsätta även fjärrvärmeleverantörerna för konkurrens måste vara utgångspunkten för en kommande statlig utredning om fjärrvärmemarknaden.

Det måste också avspeglas i direktiven. Näringsminister Maud Olofsson säger att en utredning om konkurrens i fjärrvärmenäten ska starta i höst. Men hon anser att man ska utreda om det ska införas konkurrens – inte hur konkurrens ska införas.

Risken är uppenbar att regeringen ytterligare förhalar en nödvändig utveckling mot fjärrvärmekonkurrens. 93 procent av svenskarna ansåg i undersökningen att konkurrens på fjärrvärmemarknaden skulle vara positivt för miljön eller inte göra någon skillnad jämfört med dagens systemlösning.

Med dagens monopol väljer fjärrvärmeföretagen själva hur värmeproduktionen ska ske. Det innebär att man ofta prioriterar egen produktion framför restvärme från industriella processer. Fjärrvärmeutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, beräknade att det finns minst fem TWh värme som skulle kunna tas tillvara men som i dag går till spillo runt om i Sverige. Det motsvarar uppvärmningen av en halv miljon villor och onödiga utsläpp av cirka två miljoner ton koldioxid.

Fjärrvärme är en mycket bra och miljövänlig uppvärmningsform
som gör att man kan ta tillvara värme från många olika källor
och processer.

Den dag näten öppnas för konkurrens kommer vi att kunna ta tillvara ännu mer värme från bland annat industrin och därmed minska behovet av värmeproduktion, till gagn för miljön.

Uppenbarligen tycker svenska folket att det är bra med konkurrens
på fjärrvärmemarknaden.

Det borde även regeringen, med Maud Olofsson i spetsen, göra.
Frågan är: vad väntar de på?

CHRISTER JANSSON
vd Fastighetsägarna
Stockholm

STAFFAN KARLSSON
ordförande
Industrigruppen Återvunnen Energi