Nyhetsbrev april 2017

nhb_bild

Vi gillar fjärrvärme!

IÅE arbetar för att mer av industrins restvärme ska tas tillvara som fjärrvärme. Vi pekar alltid på att fjärrvärmenäten måste få en reglering som öppnar upp för mer restvärme. Men det är naturligtvis också viktigt att fjärrvärme blir en attraktiv uppvärmningsform.

När man studerar värmetaxorna ligger de fjärrvärmenät som har hög andel restvärme bra till, så användning av restvärme bidrar till att göra fjärrvärmen attraktiv.

Men ibland räcker det inte att ha rätt pris eller bra miljöprestanda. Fastighetsbranschen arbetar med miljökrav för nya och befintliga byggnader, ett viktigt arbete, och nyligen gick remisstiden ut för den nya versionen av Miljöbyggnad. Tyvärr fanns det ett par punkter som IÅE var tvungna att kommentera. IÅE lämnade därför in ett remissvar för att dels peka på att förnybar energiproduktion i en fastighet bör värderas på samma sätt som förnybar energiproduktion i gemensamma system såsom värme som levereras via fjärrvärmenät. I förslaget från Miljöbyggnad definierades restvärme som ”¬Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde, som outnyttjad skulle gå förlorad och som in¬te kan utnyttjas i den egna processen.” Men när det gäller solenergi, vatten och vindkraft står det inget om försäljningsvärdet och förutsättningarna för att ta tillvara industriell spillvärme är precis som för solenergi att denna har ett värde.

I Miljöbyggnads manual förekommer också begreppet ”spillvärme med okänt ursprung” och denna får värdet 50 % förnybart. Vår uppfattning är att det finns ingen restvärme med okänt ursprung. All industriell restvärme har noll primärenergianvändning och noll miljöpåverkan och bör därför likställas med förnybar energi. Endast behov av pumpar och kvalitetshöjande åtgärder bör belasta fjärrvärmens primärenergianvändning.

Tillsammans med Avfall Sverige, Energiföretagen och SKL har vi dessutom skrivit om kraven i Miljöbyggnad i Dagens Samhälle (se mer nedan).

Vi hoppas att reglerna för Miljöbyggnad inte begränsar möjligheten att ta tillvara mer restvärme för uppvärmning av våra fastigheter. För det är bra för miljön, för industrins konkurrenskraft och för de som har fjärrvärme om mer av industrins restvärme kan komma till användning.


Stig Nilsson
Ordförande

Skärp kraven för miljövänliga hus

Vi efterlyser flera justeringar i förslaget för att Miljöbyggnad 3.0 ska leda till en mer hållbar energiförsörjning. Industriell spillvärme ska betraktas som en resurs, ty det finns ingen spillvärme med okänt ursprung. Detta skriver IÅE tillsammans med Energiföretagen, Avfall Sverige och SKL i Dagens Samhälle.

Läs mer här.


Att använda mer restvärme minskar miljö- och klimatpåverkan

På sikt är en modern lagstiftning som verkligen släpper in restvärmen i näten en förutsättning för att fjärrvärmen ska få ett riktigt genomslag, något som också vore enormt bra för miljön, skriver Roine Morin IÅE i replik på Energiföretagen.

Läs mer här.


42 miljoner kronor i vinst för Sundsvall Energi – fler vill ha en lokal leverantör

Spillvärmen från Ortviken och Östrand gör att man också lanserat alternativet återvunnen energi för fjärrvärmen. Något som flera företag nappat på, skriver Sundsvalls Tidning.

Läs mer här.


Kinas energiminister besöker Preems raffinaderi i Göteborg

Kinas energiminister besöker Preems raffinaderi i Göteborg för att bl a studera hur man där tillvaratar restvärme. Värmen används dels till fjärrvärmenätet, dels i produktionen på Volvo. Till fjärrvärmenätet levereras cirka 300 GWh årligen, vilket motsvarar en uppvärmning av cirka 30 000 villor. Till Volvo levereras årligen cirka 200 GWh.

Läs mer här.