Klustret som vill göra oss fossiloberoende

Västsvenska Kemi- och Materialklustret arbetar för att göra Västsverige till ett nav i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Ett steg är Västsvensk samverkan kring tillvaratagande av överskottsvärme från processindustrier. I dag används en del spillvärme till uppvärmning av bland annat bostäder, men det går troligen att göra mycket mer.

Läs mer här.