Pressmeddelande: Regeringen föreslår fortsatt fjärrvärmemonopol

Vid gårdagens regeringssammanträde togs beslutet att lämna förslaget om
”reglerat tillträde” till fjärrvärmenäten till lagrådet för yttrande.
Industrigruppen Återvunnen Energi hade ett flertal gånger efterfrågat
information om innehållet i lagrådsremissen men utan resultat. Inte ens
sedan beslutet tagits kunde information ges utan vi fick invänta att
lagrådsremissen blev officiell en dag efter beslutet.

Industrin har länge önskat att få ökad avsättning för restvärme, som
idag går till spillo, genom att fjärrvärmenäten öppnas upp för
konkurrens mellan flera leverantörer på samma sätt som el-, gas-,
telemarknaderna m fl. I den nu föreslagna lagtexten står tyvärr attett
fjärrvärmeföretag alltid kan neka tillträde om det anser sig lidaskada.
Sedan följer en uppräkning av situationer som ska bedömas vara skadliga.

– Vi kan nu konstatera att energiminister Anna-Karin Hatts förslag inte
innebär att nya aktörer ska får rätt till tillträde till
fjärrvärmenäten. Förslaget innebär ett fortsatt monopol där externa
värmeproducenter bara kan sälja värme till fjärrvärmeföretag om dessa så
medger. Någon möjlighet till konkurrens där kunder kan välja mellan
leverantörer finns överhuvudtaget inte i förslaget, säger Stig Nilsson
ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi.

På andra energiområden som vindkraften försöker regeringen på olika sätt
stimulera att nya aktörer ansluter sig till elnäten. Ett exempel äratt
de höga kostnaderna för att ansluta en enskild leverantör ska hanteras
genom att kostnaderna initialt tas av Svenska Kraftnät för att sedan
fördelas ut mellan fler som ansluter sin vindkraftsel.

För fjärrvärmen är det tvärtom. Samtliga kostnader ska tas av den
anslutande parten oavsett var de uppstår. Sedan begränsas nyttan av
dessa mycket långsiktiga investeringar till tio år då avtalen enligt
lagförslaget ska löpa ut. Om en aktör nekas anslutning till ett
fjärrvärmenät ska en prövning kunna göras av tillsynsmyndigheten. En
överprövning ska sedan kunna göras till allmän förvaltningsdomstol.

– Det är för oss helt obegripligt att fjärrvärmen fortsatt ska
begränsas av ett monopol. Energiministern hade chansen att efter allt
utredande genomföra en reell reform av fjärrvärmemarknaden. Detta vore
bra för fjärrvärmen och för kunderna, eftersom den klimatsmarta
restvärmen då kommer till sin fulla rätt. Vår bedömning är att förslaget
kan bli ett stort hinder för fjärrvärmens utveckling, särskilt som det
saknas sanktionsmöjligheter, avslutar Stig Nilsson.

./.
För mer information och kommentarer
Stig Nilsson, 070-8300058
Anders Ydstedt, 070-5980640

Lagrådsremissen finns här.