Öppet brev till statssekreterare Daniel Johansson

Bäste Daniel!

Industriguppen Återvunnen Energi är djupt bekymrad över hur fjärrvärmefrågan har utvecklats sedan utredningen Fjärrvärme i konkurrens presenterades. Vi hade ett möte hos dig den 6 mars 2012 och redan då uttryckte vi vår oro över riskerna med ett fortsatt monopol i fjärrvärmen och att stänga dörren till en TPA-lösning. Samtidigt uttalade du att ni ville hålla dörren öppen för konkurrens och bedöma TPA konstruktivt.

Av rapporten Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten, som Energimarknadsinspektionen tagit fram på uppdrag av energiministern, drar vi slutsatsen att varken fjärr- eller restvärmen kommer att stimuleras av förslagen i rapporten. De mycket hårda krav som ska uppfyllas, exempelvis att fjärrvärmeföretagen ska hållas skadeslösa, för att någon extern leverantör ska få tillträde till fjärrvärmenät innebär att fjärrvärmeföretagen får något som påminner om vetorätt gentemot externa leverantörer. Ska vi få en modern, kundorienterad fjärrvärme som också stimulerar en bättre miljö kan inte förslaget ligga till grund för en proposition från regeringen enligt vår bestämda uppfattning. Det är helt enkelt ett undermåligt förslag som presenterats eftersom det inte ger fjärrvärmen de grundläggande förutsättningar den behöver.

Från IÅE:s sida upplever vi för närvarande en påtaglig osäkerhet för fjärrvärmens framtid. Så länge frågan om att bryta fjärrvärmemonopolet var aktuell var också förhandlingsklimatet med fjärrvärmeföretagen positivt och det slöts konstruktiva avtal. När energiministern gav utredningsuppdragen till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten, som innebar fortsatt monopol, bröts den trenden. En konsekvens blir att restvärmen inte tas till vara eftersom industrin inte vet vilka spelregler som kommer att gälla. I sak är förslaget om reglerat tillträde ett steg tillbaka jämfört med status quo eftersom regleringen så tydligt gynnar fjärrvärmebranschen.

IÅE har aktivt deltagit i de referensgrupper som knutits till de två myndigheternas utredningsarbeten. Våra synpunkter har i stort sett negligerats och vi bedömer att det till stor del beror på att direktiven till uppdragen varit ovanligt restriktiva. Det nyss nämnda kravet på att fjärrvärmeföretag ska hållas skadeslösa är ett tydligt exempel på att utredarnas handlingsutrymme inskränkts. Det är inte i samklang med sedvanlig affärssed att en part i en överenskommelse ges den fördelen.

I utredningen Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) finns ett utarbetat förslag hur fjärrvärmen ska moderniseras, kunna återta sitt förtroende hos kunder och konsumenter och samtidigt ta till vara en stor del av den klimat- och miljövänliga restvärmen. Vi menar att förslaget om TPA och inte reglerat tillträde bör ligga som underlag för en proposition till riksdagen så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning
Stig Nilsson, ordförande