Pressmeddelande: IÅE avvisar förslag att bevara fjärrvärmemonopol

Pressmeddelande
2013-06-19

IÅE avvisar förslag att bevara fjärrvärmemonopol

Industrigruppen Återvunnen Energi avvisar förslagen till omreglering av fjärrvärmemonopolet. Istället för prisförändringsprövning och ett reglerat tillträde på monopolets villkor måste monopolet avskaffas helt. Avskaffat monopol skulle vara till nytta för kunder och miljö.

Näringsdepartementet gav Energimarknadsinspektionen i uppdrag att förslå reglerat tillträde till fjärrvärmenäten med fortsatt monopol och en modell för prisförändringsprövning för fjärrvärmen. Detta sedan energiminister Anna-Karin Hatt avvisat förslagen i utredningen Konkurrens i fjärrvärmen (SOU 2011:44) att införa tredjepartstillträde i alla fjärrvärmenät bland annat för att ta till vara den stora, outnyttjade potentialen restvärme från industrier och andra verksamheter.

– Industrigruppen Återvunnen Energi anser inte att förslagen från Energimarknadsinspektionen ska genomföras. Förslaget till ”reglerat tillträde” kommer inte att resultera i ökad användning av restvärme och förslaget om prisprövning förkastas till och med av utredarna. Det positiva med utredningarna är att de tydligt visar att det inte går att bygga vidare på monopol i fjärrvärmen, säger Stig Nilsson ordförande för IÅE.

I direktiven till Energimarknadsinspektionen skriver energiministern att fjärrvärmeföretagen ska hållas skadeslösa om andra leverantörer av värme släpps in på fjärrvärmenäten. Det leder till att alla investeringar som krävs för att koppla ihop restvärme med nät ska tas av den nya leverantören men denna får bara tillgodogöra sig investeringen under en begränsad period. Sedan ska nyttan delas lika med fjärrvärmebolaget.

– Direktiven i sig är väldigt ologiska och de leder också till orimliga förslag. Den obalans som finns mellan fjärrvärmebolag och leverantörer av restvärme skulle bli ännu större med detta förslag. Idén att tidsbegränsa en investerings avkastning strider mot vanlig affärslogik eftersom risk och avkastning är två sidor av samma mynt, understryker Stig Nilsson.

Fjärrvärmen är en mycket effektiv och för miljön bra uppvärmningsform. Monopolet har samtidigt resulterat i höga priser och minskat förtroende hos kunder och konsumenter. För att undvika monopolets nackdelar vill energiministern införa prisförändringsprövning eller med andra ord priskontroll. Däremot är inte tanken att nivån på fjärrvärmepriset ska regleras.

– Det finns i dagsläget ingen annan än energiminister Ann-Karin Hatt som vill prisreglera fjärvärmen. Till och med utredarna själva föreslår andra metoder för att komma åt problemet med skenande fjärrvärmepriser. Vi menar att den enda vägen framåt för fjärrvärmen är att öppna upp näten för alla som kan och vill leverera värme till kunderna på mer marknadsmässiga villkor. Vår slutsats är att vi måste återgå till förslagen om öppna nät genom tredjepartstillträde, avslutar Stig Nilsson.

Läs hela remissvaret här.