Pressmeddelande: Ingen lösning på fjärr- och restvärmens problem

Sedan energiminister Anna-Karin Hatt sagt nej till öppna fjärrvärmenät, som föreslogs i utredningen Fjärrvärme i konkurrens, har Energimarknadsinspektionen (Ei) på hennes uppdrag utrett hur ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten kan utformas med fortsatt monopol.

Ei har presenterat sitt arbete i rapporten Regelrat tillträde till fjärrvärmenäten, som i hög grad varit styrd av direktiven från energiministern. En utgångspunkt för arbetet har varit att fjärrvärmebolagen ska hållas skadeslösa om andra värmeproducenter släpps in på näten. Förslaget innebär att nödvändiga investeringar för att koppla andra värmeleverantörer till ett nät ska tas av leverantören.

– Industriguppen Återvunnen Energi har engagerat sig långsiktigt i frågan om fjärrvärmens framtid. Vårt fokus ligger på att utnyttja så mycket restvärme från industrin som möjligt. Vi ser nu att inga av våra synpunkter har beaktats av Ei och att fjärrvärmebolagen får en fortsatt allt för stark ställning mot andra värmeproducenter. Kravet att fjärrvärmeföretagen ska hållas skadeslösa innebär att regeringen hellre skyddar dessa företag än tar kundernas och konsumenternas parti. Med öppna nät och konkurrens kan vi erbjuda alternativ och bli prispressande, menar Stig Nilsson ordförande för IÅE.

Förslaget innebär att den nytta, som ska kompensera investeringskostnaderna, en värmeproducent får för att koppla in sig på ett fjärrvärmenät ska gälla i 10 år. Efter den tiden ersätts den reglerade tillträdesrätten av ett reglerat samarbete som löper tills vidare och nyttan ska då delas lika mellan parterna. I direktiven skrivs vidare att den modell Ei ska ta fram för reglerat tillträde ska bygga på samhällsekonomiska värderingar. Ei har valt att likställa detta med företagsekonomiska kriterier för att bedöma om ett tillträde är bra eller inte.

– Det är anmärkningsvärt att Ei inte har tagit fasta på direktiven om samhällsekonomiska bedömningar när restvärmen ska värderas. Det betyder i klartext att restvärmen inte kommer till sin fulla rätt. Det är också anmärkningsvärt att värmeproducenterna, som ska stå för hela investeringen för en nätanslutning, inte får räkna hem den investeringen utan tidsgräns. Det bryter mot sedvanlig affärsetik. Ei väljer i stället att godtyckligt föreslå en tioårsgräns och att nyttan av investeringen sedan ska delas lika mellan parterna. Det rimliga nu är att undvika monopolets byråkratiska krångel och i stället koncentrera oss på hur fjärr- och restvärmen kan utvecklas bäst och då handlar det om att öppna upp fjärrvärmenäten som utredningen Fjärrvärme i konkurrens föreslår, understryker Stig Nilsson.

För mer information kontakta Anders Ydstedt,
mobil 0705-980640 eller anders.ydstedt@atervunnenenergi.se