Industrigruppen Återvunnen Energi avvisar energiministerns förslag att låta monopolet i fjärrvärmen finnas kvar. Remissvar till departementet.

Förslag till åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader till nytta för kunder och restvärme – promemoria N2012/1676/E

Synpunkter på promemorian välkomnade senast 10 april 2012 och Industrigruppen Återvunnen Energi vill framföra följande.

Allmänt
Industrigruppen Återvunnen Energi (IÅE) kan inledningsvis konstatera att departementet avvisar förslagen i betänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) och förordar ett fortsatt monopol i fjärrvärmen. De förslag som presenteras i promemorian innebär att fjärrvärmen förblir slutna system där kunder saknar valmöjligheter och industrier med restvärme inte ges full rätt att utnyttja fjärrvärmenäten.

IÅE befarar att fjärrvärmens förtroendeproblem snarare kommer att fördjupas än mildras med dessa utgångspunkter. På sikt riskerar fjärrvärmen att tappa marknadsandelar till fördel för exempelvis värmepumpar även i större fastighetsbestånd. Fastighetsägarna delar denna uppfattning. Detta är en utveckling som både måste uppmärksammas och åtgärdas. IÅE är övertygad om att det är helt nödvändigt att fjärrvärmen öppnas upp på det sätt som föreslås i betänkandet Fjärrvärme i konkurrens. De synpunkter IÅE lämnade i sitt remissvar på betänkandet gäller alltså fortfarande.

IÅE har noterat en västenligt öppnare attityd från fjärrvärmebolag i förhandlingar om att sälja restvärme sedan frågan om TPA aktualiserats. Denna förändrade inställning bygger på att fjärrvärmeföretagen är oroliga för att industrin ska få möjlighet att leverera till slutkund på sikt. Förslaget från näringsdepartementet skulle om det genomfördes stoppa planerna på TPA och därmed kommer förhandlingsläget för industrin att kraftigt försämras igen.

Det är förvånansvärt att förslagen i promemorian innehåller vare sig välunderbyggt underlag eller konsekvensbeskrivningar. Lika förvånande är att det saknas framtids- och utvecklingsperspektiv. Genom att låsa fast fjärrvärmebranschen i sitt monopol utestängs nya idéer, som kan bidra till att fjärrvärmen når nya kunder, från industrier och andra aktörer med engagemang för fjärrvärmen.

Det förslag som presenteras innebär att en hel bransch ska prisregleras i form av en prisförändringsprövning. Det påminner om 1980-talets prisstoppspolitik. Det torde finnas ytterst få aktörer inom fjärrvärmen som står bakom priskontroll med en överprövningsmyndighet. Detta tillsammans med att förslagen saknar varje form av sanktionsmöjligheter innebär egentligen inte bara ett utan två steg tillbaka. Fjärrvärmeföretagen kan agera utan kundfokusering och deras intresse hamnar helt och hållet på överprövningsmyndighetens agerande.

Förslaget i korthet
Departementet avvisar TPA-utredningens förslag med att det skulle leda till ökad byråkrati och därmed höjda kostnader. Någon analys av vad en reglering av pris och ett fortsatt monopol enligt promemorians förslag kostar finns däremot inte. IÅE konstaterar att med förslaget ersätts marknad med byråkrati och kunderna som man säger sig värna om hamnar helt i skuggan. I stället kommer intresset att läggas på att påverka myndigheter och regler.

Prisförändringsprövning
Den generella utvecklingen har under en längre tid gått mot att avreglera marknader och ta bort monopol. Det finns ett flertal goda exempel på att den förändringen lett till att marknader utvecklats. Däremot lyser de goda exemplen med priskontroll och prisprövning med sin frånvaro. Fjärrvärmen har förvisso sina egna förutsättningar som måste beaktas men den skiljer sig inte i grunden från andra områden där monopol avvecklats.

Prisförändringsprövning medför att ett omodernt monopol blir ännu omodernare och att förändringstrycket för att klara nya markandsutmaningar blir lägre. Fjärrvärmen kommer sannolikt att få minskad attraktionskraft och minska i omfattning och förtroende.

Frågan om prisförändringsprövning måste föregås av en omfattande utredning och förutsättningslös konsekvensanalys. Det gäller inte minst hur aktörerna ställer sig till modellen, som endast stöds av någon enstaka organisation på kundsidan.

Reglerat tillträde för fjärrvärme och restvärmeproducenter
Förslaget är till synes ett steg framåt men innebär i sak ingen förändring mot nuvarande förhållanden eftersom det redan idag finns möjlighet att ta ärenden till Fjärrvärmenämnden. Skälet till att ärenden inte förts till nämnden är att den saknar sanktionsmöjligheter. Från industrins sida har det inte bedömts meningsfullt att ta upp ärenden eftersom fjärrvärmeföretagen ändå inte varit bundna av utslagen.

Någon myndighet, sannolikt Fjärrvärmenämnden, ska fälla avgörandet om fjärrvärmeföretaget säger nej till att köpa rest- eller fjärrvärme när det blir en anmälan om överprövning. Bedömningen ska sedan göras efter samhällsekonomiska kalkyler och slå fast om fjärrvärmeföretagets beslut att inte köpa värme skett på skäliga och icke-diskriminerande villkor. Det finns inget i förslaget om sanktioner mot fjärrvärmeföretag som vägrar köpa värme mot ett utslag i motsatt riktning. Det är lika tandlöst som med dagens lagstiftning. Industrin ges heller inte rätt att nå slutkunder via fjärrvärmenäten. Det finns därmed inget som stärker slutkundernas ställning.

IÅE menar att det är nödvändigt med TPA för att tillträdet till fjärrvärmen ska få reell innebörd för andra än ägarna av näten.

Redovisning av restvärme vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion
I promemorian föreslås att fjärrvärmeföretag ska redovisa tillgänglig restvärmepotential vid projektering av ny värmeproduktion och att detta ska anges i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta är ett förslag som IÅE tidigare framfört och som borde vara självklart både i ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Redovisningen kan visa beslutsfattare på uppenbart felaktiga lokaliseringar av ny värmeproduktion. En princip borde vara att ny produktion inte anläggs när det finns tillgänglig restvärme eller mer effektiv fjärrvärme. Överhuvudtaget borde frågan om tillgången på bränsle till fjärrvärmen få tyngre vikt innan de mycket stora investeringar i ny kraftvärme som planeras de närmaste åren beslutas och påbörjas.

Det måste finnas överprövnings- och sanktionsmöjligheter mot fjärrvärmeföretag som bryter mot reglerna inte bara att inventera restvärmepotentialen utan även låter bli att ta hänsyn till annan värmetillgång. Frågan måste också bedömas i ett regionalt perspektiv eftersom annan värme kan finnas inom ett större område än lokalt.

Likabehandlingsprincipen
Denna punkt är förvånande eftersom frågan om likabehandling bör täckas av annan lagstiftning som konkurrenslagen. Det är inte tillåtet att otillbörligt diskriminera kunder vare sig med pris eller andra tjänster. Frågan reses om denna princip ska gälla även mellan fler fjärrvärmeföretag inom samma kundkategori eller område. Det innebär att risken för under- eller överprissättning byggs in i regelverket på ett sätt som inte torde vara avsett samtidigt som fjärrvärmeföretagen knyts till kostnaderna för andra uppvärmningsformer. Hur den jämförelsen och bedömningen ska kunna göras rättvist är mycket oklart och den kommer att innehålla komplicerade avvägningar och leda till stor rättsosäkerhet.

Sammantaget avvisar Industrigruppen Återvunnen Energi förslagen i promemorian, som saknar egentligt eget underlag, och menar att de inte kommer att stärka kunderna, öka andelen restvärme eller återskapa förtroende för fjärrvärmen. Betänkandet Fjärrvärme i konkurrens bör i stället läggas till grund för en modern och marknadsorienterad fjärrvärme som ger kunder valmöjligheter och säkrar en framtida roll för denna i grunden effektiva uppvärmningsform.

Stig Nilsson
Ordförande

Anders Ydstedt
Talesperson