Nyhetsbrev februari 2012

Nyhetsbrev Februari 2012
Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

I väntan på en proposition
Industrigruppen Återvunnen Energi har tittat närmare på remissvaren till näringsdepartementet på betänkandet Fjärrvärme i konkurrens.


Vad svarar remissinstanserna
Efter en förlängd remisstid kom 127 svar in till näringsdepartementet. Det visar att intresset för fjärrvärmen och dess regelsystem är stort och att departementet har en grannlaga uppgift att ställa samman och värdera alla svar. Av tabell1 framgår fördelningen av svaren uppdelade på positiva respektive negativa till TPA-utredningen och typ av organisation. Svar som är oklara eller inte tar ställning till TPA-utredningen redovisas också.


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här