Pressmeddelande: Förslaget om fjärrvärme i konkurrens får positivt gensvar

I betänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) läggs förslaget att monopolet i fjärrvärmen bryts genom att införa tredjepartstillträde i alla fjärrvärmenät.

– Industrigruppen Återvunnen Energi har allt sedan vi bildades 2005 arbetat för att öppna upp fjärrvärmen för fler leverantörer och alltså bryta upp ett gammalt monopol för att samtidigt kunna använda mer restvärme från industrin. När nu en utredning föreslår ett generellt tredjepartstillträde har vi nått ett viktigt etappmål. Vi har med stort intresse tagit del av de omkring 120 remissvar som kommit in och konstaterar att ett stort antal är positiva till öppna fjärrvärmenät, säger Stig Nilsson ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi

Betänkandet Fjärrvärme i konkurrens har varit ute på en bred remiss. Över 120 företag, myndigheter, kommuner, organisationer och högskolor har tagit ställning till förslaget att ersätta monopolet i fjärrvärmen med öppna nät. Det är näringsdepartementets uppgift att gå igenom och värdera alla synpunkter som ges i remissvaren. Till våren 2012 kan en proposition läggas fram till riksdagen för beslut efter sedvanlig motionstid.

– När vi har tittat närmare på remissvaren är det två saker som slår oss. Det första är att tunga remissinstanser som Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Tillväxtverket, Fastighetsägarna och Naturskyddsföreningen säger ja till tredjepartstillträde. Det andra är att branschen försvarar sitt monopol. Det är bara ett fjärrvärmebolag som är för konkurrens, nämligen E.ON. Alla andra med Svenskt Fjärrvärme i spetsen väljer att i olika utsträckning kritisera och problematisera utredningens förslag. Ett kanske inte helt förvånande resultat även om vi trodde att fjärrvärmeföretagen skulle vara mer utvecklingsinriktade, fortsätter Stig Nilsson.

Tunga argument i remissvaren är att öppna nät stärker kundernas ställning mot fjärrvärmebolagen, klimat och miljö vinner på mer restvärme, det är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga ihop lokala nät till regionala enheter samt att både biobränslen och sopor kan bli en bristvara som bränslen.

– För oss inom industrin spelar naturligtvis möjligheterna att använda mycket mer av restvärmen i fjärrvärmeförsörjningen mycket stor roll. Det spar primärenergi och bidrar till minskade utsläpp. En kanske lite förbisedd faktor med restvärmen är att den stärker Sveriges konkurrenskraft. När företagen här hemma kan få avsättning för sin restvärme får vi helt klart en fördel mot andra, konkurrerande länder. Vi ser nu fram mot att nå slutmålet med ett nytt regelverk som öppnar upp fjärrvärmen för fler leverantörer, avslutar Stig Nilsson.

Industrigruppen Återvunnen Energis remissvar bifogas här.

För mer information kontakta Anders Ydstedt, mobil 0705-980640