Nyhetsbrev november 2011

Nyhetsbrev November 2011
Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

TPA-utredningen tas emot positivt!

I nyhetsbrevet för oktober skrev jag att monopolet försvarar sig. Det är troligen en naturlig reaktion att värna sin särställning i ett samhälle som i övrigt präglas av öppenhet och inte av slutna monopol. Samtidigt är det glädjande att många remissvar är positiva till TPA-utredningens förslag att fjärrvärmen ges mer normala marknadsförutsättningar. När den förlängda remisstiden nu är över följer det viktiga arbetet med att ställa samman alla svar. Det är helt avgörande för analysen av remissvaren att ha rätt glasögon på sig. Med det ena paret ses möjligheterna med TPA och med det andra paret är det problemen och bevarandet av ett gammalt system som framträder.


E.ON Sverige AB – utdrag från remissvar

E.ON har tagit tydlig ställning för ett generellt öppnande av fjärrvärmenäten eftersom vi är övertygade om att detta skapar långsiktigt stärkt förtroende för fjärrvärmens fortsatta expansion och utveckling. Fjärrvärmen som produkt har stort förtroende hos kunderna, men marknaden upplevs inte lika positiv på grund av dagens upplevda monopol-situation och inlåsningseffekter.

Några frågor till Karin Jarl-Månsson VD för E.ON Värme Sverige AB

Vilka är de två viktigaste argumenten för EON att TPA införs?
– För mig handlar det främst om fjärrvärmens fortsatta konkurrenskraft och kundernas förtroende och möjlighet att själv välja leverantör av fjärrvärme. Genom att utsätta även fjärrvärmen för konkurrens så skapas bra förutsättningar för en fortsatt konkurrenskraft på värmemarknaden med bland annat värmepumpar. Det blir rätt drivkrafter för effektivisering och förstärkt kundorientering och produktutveckling.


Fler remissvar

Konsumentverket
”Konsumentverket lämnar sina synpunkter från ett konsumentperspektiv och med utgångspunkt i det uppdrag utredningen arbetat utifrån. Från dessa utgångspunkter är verkets bedömning att betänkandet är väl genomarbetat, heltäckande och har en adekvat problemanalys. Förslaget skapar en grund för att en uppsättning lokala fjärrvärmemarknader med fungerande konkurrens etableras på sikt.”

Energimarknadsinspektionen(EI)
”EI som är tillsynsmyndighet över fjärrvärmemarknaderna i Sverige gör bedömningen att kunderna befinner sig i en svag position gentemot fjärrvärmeföretagen och att den reglering som fjärrvärmeföretag idag omgärdas av inte ger fjärrvärmekunderna ett tillräckligt skydd.”


Ladda ner hela nyhetsbrevet här