IÅE: Industriell restvärme säkrar EU:s klimatmål

För att EU ska nå klimatmålet att spara 20 procent energi till 2020, de så kallade 20/20-målen, krävs ytterligare åtgärder. EU-kommissionen föreslog därför den 22 juni 2011 ett förnyat direktiv om energieffektivisering. En viktig del i förslaget är att alla nya eller ombyggda industrier med en tillförd energieffekt över 20 megawatt ska ta hand om och använda sin restvärme.

– I Sverige har frågan om monopolet i fjärrvärmen analyserats av TPA-utredningen. Denna föreslår i betänkandet Fjärrvärme i konkurrens att alla fjärrvärmenät öppnas upp så att restvärmen från industrin och andra verksamheter kan tas till vara. Dessa förslag till direktiv ligger helt i linje med det kommande EU-direktivet, som ålägger medlemsländerna att skapa system för att använda restvärmen från industrin, säger Stig Nilsson, ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi.

I förslaget till direktiv sägs vidare att medlemsländerna har ett ansvar för att restvärmen kopplas till fjärrvärmenäten. I det ansvaret ligger att restvärmen kan nå ända fram till slutkonsument. Medlemsländerna ska också ta fram regler som tar bort hinder på energimarknaderna och arbeta för att dessa marknader blir mer effektiva.

– Eftersom fjärrvärmen är väl utbyggd i Sverige har vi alla möjligheter att leva upp till ambitionerna i förslaget till  direktiv att utnyttja så mycket restvärme som möjligt. Vi räknar med att direktivet kommer att gå igenom och sedan omsättas till svensk lagstiftning. TPA-utredningen är nyckeln till att vi snabbt kan etablera en effektiv värmemarknad där både fjärr- och restvärmen spelar avgörande roll, poängterar Anders Ydstedt, talesperson för Industrigruppen Återvunnen Energi.
Läs förslaget till direktiv här