Replik: När stora samhällsvärden står på spel gäller det att dra rätt slutsatser

Utredningen ”Fjärrvärme i konkurrens” fick inte några större rubriker, betänkandet var värt större uppmärksamhet men det gäller att dra rätt slutsatser när man bedömer förslagen. 

Frågan om att bryta fjärrvärmemonopolet har diskuterats under lång tid. Flera utredningar har genomförts utan att frågan har analyserats på djupet. Därför var det mycket bra att regeringen tillsatte den så kallade TPA-utredningen med den speciella uppgiften att analysera och förslå hur en fjärrvärme i konkurrens kan realiseras.

Det är ett faktum att fjärrvärmen i Sverige drabbats av en förtroendekris. Den absolut viktigaste orsaken till krisen är att fjärrvärmebolagen har monopol inom sina områden. Som kund eller konsument är du i underläge i en förhandlingssituation. Det gäller även de industrier som har restvärme från sina processer. Ytterst bestämmer fjärrvärmebolagen om den utsläppsfria restvärmen ska tillåtas i ett fjärrvärmenät eller inte och allt för ofta har man nekat industrier tillträde trots att det vore vettigt för kunder, klimat och miljö. Fjärrvärmelagen från 2008 har inte ändrat på detta faktum.
 

Vi håller med om att utredningen Fjärrvärme i konkurrens inte fick några större rubriker när den presenterads i april. Betänkandet var värt större uppmärksamhet speciellt som det rör en marknad som omsätter cirka 35 miljarder kronor årligen. Det kan däremot inte bero på utredningen som sådan, även Ulrika Jardfelt anser denna vara gedigen som hon skriver, eftersom den mycket ingående belyser och analyserar hur denna uppvärmningsform ska kunna utvecklas och återfå förtroendet hos kunderna. Det är fullt naturligt att alla frågor i en så omfattande reform som att slopa ett av de sista monopolen inte besvaras i en utredning. Detaljer måste hanteras av myndigheter och erfarenheter tas till vara från andra områden som öppnats upp för många aktörer.

Ulrika Jardfelt menar att fjärrvärmebranschens största utmaning ligger i konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ. Man måste då ställa sig frågan varför fastighetsägare lämnar fjärrvärmen och gör stora investeringar i till exempel bergvärme. Om fjärrvärmen fungerade som andra marknader skulle förhandlingslösningar sökas som fick kunderna att stanna kvar. Men med monopolet i ryggen har branschen inte varit lyhörd utan pressat upp priserna till nivåer som kunder anser oacceptabla.

Det gäller alltså att dra rätt slutsatser när man bedömer förslagen i utredningen Fjärrvärme i konkurrens. Stora samhällsvärden måste säkras och det görs inte genom att bevara ett otidsenligt monopol. Industrigruppen Återvunnen Energi vill att fjärrvärmen utvecklas parallellt med att vi tar till vara all den restvärme från industrin som finns. Det borde vara ett gemensamt samhällsintresse och lösningen finns i utredningens grundförslag med ett generellt tredjepartstillträde, som säkras i en ny fjärrvärmelag, till fjärrvärmenäten utan undantag.

Anders Ydstedttalesman Industrigruppen Återvunnen Energi