Industrin välkomnar gårdagens beslut i Europaparlamentet om att öppna fjärrvärmenäten för konkurrens

Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, är sedan länge engagerad för att bryta upp monopolet inom fjärrvärmen. Industrigruppen består av större industrier som levererar restvärme till många nät i landet. Dessa företag skulle redan idag kunna leverera minst det dubbla mot dagens volymer om de fått sälja direkt till kund i konkurrens med andra producenter. Beslutet om konkurrens i fjärrvärmen i Europaparlamentet är därför en mycket stor framgång.

– Vi ser detta som ett viktigt genombrott för fjärrvärmen i Sverige. Den nu aktuella utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten ska lägga fram förslag på hur monopolet i fjärrvärmen kan monteras ner och ersättas av öppna nät med konkurrens mellan fler operatörer. Med Europaparlamentets beslut i ryggen får vi som arbetar för att ta till vara den industriella restvärmen genom öppna fjärrvärmenät en tydlig uppbackning på europanivå, säger Stig Nilsson ordförande i IÅE och verksam på Preem AB.

I beslutet, som ingår i Europaparlamentets ”översyn av handlingsplanen för energieffektivitet”, uppmanas kommissionen att utreda hur näten kan göras mer effektiva och betonar att de måste vara konkurrensutsatta.

– Sverige ligger nu bra till att uppfylla kraven i beslutet i Europaparlamentet eftersom TPA-utredningen ska vara klar i början på nästa år. Detta bör innebära att en lagstiftning om konkurrens i fjärrvärmen kan finnas på plats under 2012. Beslutet är en välkommen julklapp till Sveriges fjärrvärmekunder, till industrin och för miljön, avslutar Stig Nilsson.

./.

Betänkandet 2010/2107(INI) finns på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0331+0+DOC+XML+V0//SV .