Fjärrvärmenämnden hamnar i ett moment 22

För att en industri med restvärme ska få leverera värme till ett fjärrvärmebolag krävs att bolaget tackar ja till leveransen. Om bolaget tackar nej kan industrin få sin sak prövad av Fjärrvärmenämnden enligt den nya fjärrvärmelagen från 2008. Fjärrvärmenämnden har dock inga befogenheter att ingripa om fjärrvärmebolaget säger nej.

Men för att göra en riktig bedömning måste industri och värmekund veta vad det kostar att nyttja fjärrvärmebolagets rörsystem. Det vill inte fjärrvärmebolagen uppge och de kan heller inte tvingas till det. För Fjärrvärmenämnden innebär det ett moment 22, inga kända kostnader för att använda rörnäten och heller inga prövningar att få använda dessa nät för industriell restvärme. Lösningen är att öppna näten för alla med s k TPA – tredjepartstillträde.

Industrigruppen Återvunnen Energi, som aktivt arbetar för att den utsläppsfria industriella restvärmen ska utnyttjas fullt ut, har i en skrivelse till Fjärrvärmenämnden tagit upp problematiken kring tillträde till rörledningar enligt fjärrvärmelagens paragraf 37. Lagen säger att ett industriföretag ska kunna få sin sak prövad att leverera restvärme eller nyttja rörledningar av nätägaren, som vanligtvis är ett fjärrvärmebolag. Den prövande instansen är Fjärrvärmenämnden. Erfarenheterna hittills är att det inte går att få en prövning till stånd eftersom fjärrvärmebolagen inte kan eller vill redovisa vilken avgiften blir för att nyttja fjärrvärmens rörsystem.

– Redan när den nya fjärrvärmelagen infördes i juli förra året var vi inom Industrigruppen Återvunnen Energi tveksamma till om denna möjlighet till prövning skulle få någon egentlig effekt. Vi visste av egen erfarenhet att fjärrvärmebolagen sitter med trumf på hand i en förhandling och då det saknas laglig rätt för en industri med restvärme att distribuera värmen i befintliga nät blir det fjärrvärmebolaget som till sist bestämmer, säger Stig Nilsson, ny ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi

Regeringen tog redan i januari i år direktiven till en utredning om tredjepartstillträde och hur konkurrens ska kunna uppnås i fjärrvärmen. Trots att över ett halvår har gått är ännu inte någon utredare utsedd. Såväl industrin med stor potential att leverera restvärme som Svensk Fjärrvärme har påpekat det olyckliga med att utredningen inte kommit igång. Med tanke på att denna ska vara klar i april 2010 är det minst sagt hög tid att arbetet startas.

– Trots ihärdiga påtryckningar på näringsdepartementet från oss inom industrin och nu även från branschen har vi inte sett någon utredare. Fagra löften om att utredaren ska utses inom kort har förblivit just löften. Det vilar ett tungt ansvar på de ansvariga för att inget har hänt. Allt medan den utsläppsfria industriella restvärmen går rakt ut i luften i stället för att värma tusentals hus , understryker Stig Nilsson och tillägger, om inget annat biter borde argumenten om restvärmens bidrag för ett bättre klimat väga tungt.