DN Debatt: ”Öppna fjärrvärmenäten”

Fjärrvärme. Klimat och ekonomi tjänar på fri konkurrens i fjärrvärmenäten, skriver Industrigruppen Återvunnen Energi på DN Debatt idag.

Sverige har stora möjligheter att minska effekterna av klimatrelaterade problem genom att öppna för konkurrens inom fjärrvärmen. Dagens fjärrvärmenät utgör lokala monopol där en part själv kan bestämma villkoren för prissättning, utbyggnad och inte minst möjligheten för andra leverantörer att få sälja värme.

Våra företag har helt olika verksamheter, men gemensamt för oss är att vi kan bidra med en helt utsläppsfri värmekälla. Industriell restvärme är en biprodukt i våra processer och den finns där oavsett om den används eller inte. Industriell restvärme förbrukar inte någon primär energi och ger minskade utsläppsnivåer totalt sett oavsett vilket bränsle som genererat värmen. I dag används mindre än 5 TWh av industrins restvärme, men det finns en outnyttjad potential på minst det dubbla. En fördubbling av användningen av industriell restvärme skulle minska utsläppen av koldioxid med 2 miljoner ton per år, motsvarande 10 procent av hela den svenska transportsektorns utsläpp av koldioxid.

I debatten har tre invändningar mot öppna nät använts. Man hävdar att dagens monopol drivs kostnadseffektivt, att industrin inte kan ta ansvar för de mycket stora investeringar som krävs och att fjärrvärmeföretagen redan i dag tar till vara industrins restvärme.

Hur det är med kostnadseffektiviteten kan vi inte avgöra, men Fastighetsägarnas med fleras undersökningar visar att priset på fjärrvärme ökat mer än annat, vilket gör att den i dag inte alltid är den fördelaktigaste uppvärmningskällan. När det gäller investeringarna kan det vara på sin plats att jämföra med den avreglerade elmarknaden. I dag satsar svensk industri tiotals miljarder i ny elproduktion. Den dag vi som leverantörer av industriell restvärme kan räkna på affärer på en öppen värmemarknad kommer vi också att få se investeringar i nya rörledningar.

I en internationell jämförelse är vi i Sverige bra på att ta till vara industriell restvärme. Vi vet utifrån kunskap om våra anläggningar att i några kommuner tas restvärmen till vara, men i många kommuner går mycket restvärme till spillo. Detta gör att vi engagerat oss för att öppna fjärrvärmenäten.

Fjärrvärme är en smart uppvärmningsform som borde ta större marknadsandelar både i Sverige och internationellt. Konkurrens och nya aktörer kan ge fjärrvärmen ett rejält lyft på samma sätt som när andra marknader öppnats. I Sverige har vi mycket god erfarenhet av att bryta upp monopolmarknader. En öppen fjärrvärmemarknad med många aktörer kan göra svensk fjärrvärmeteknik till en internationell vinnare.

Konkurrensverket har häromveckan på regeringens uppdrag föreslagit en rad åtgärder för bättre konkurrens i Sverige. Verket konstaterar att fjärrvärmen är ett lokalt monopol och att de åtgärder som regeringen infört med den nya fjärrvärmelagen inte är tillräckliga. En möjlighet att förstärka konkurrenstrycket på fjärrvärmen är därför enligt Konkurrensverket att införa en lagstadgad rätt för andra värmeproducenter att få tillträde till fjärrvärmenätet, så kallat reglerat tredjepartstillträde.

Näringsministern har nu tagit emot förslagen från Konkurrensverket och utlovat att omhänderta förslagen genom att tillsätta en utredning om tredjepartstillträde. Vi ser positivt på att man ska utreda hur en öppen fjärrvärmemarknad kan införas och utvecklas. Det är minst sagt angeläget att vi så snart som möjligt river monopolet och går mot en marknad för fjärrvärme där kunderna kan få välja bland flera leverantörer. När vi gör det blir klimat, miljö och ekonomi vinnare.

Lennart Albertsson vd Kemira Kemi AB
Leif Brodén vd Södra
Magnus Hall vd Holmen AB
Alexander Johansson vd Pilkington Floatglas AB
Michael Löw vd Preem AB
samtliga företag är medlemmar i Industrigruppen Återvunnen Energi

Läs artikeln på DN Debatt här.