Positivt men sent!

Industrigruppen Återvunnen Energi, som organiserar större leverantörerav industriell restvärme, hälsar med stor tillfredsställelse att den sedan länge aviserade utredningen om tredjepartstillträde ifjärrvärmenäten fått sina kommittédirektiv. Industrigruppen har på olika sätt drivit på för att utredningen ska tillsättas och vi villuppmärksamma att utredningen kommer så sent i mandatperioden att det finns risk för att utredningens förslag inte hinner hanteras politisktunder denna. Detta bör regeringen ta hänsyn till och redan nu uttalasin ambition att, sedan utredningens förslag lagts, snarast överlämna en proposition i ärendet till riksdagen.

Industrigruppen Återvunnen Energis ordförande Staffan Karlsson säger med anledning av kommittédirektiven:
– Det är mycket positivt att frågan om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten nu utreds. Vår uppfattning är att utredningen helt
borde inriktas på frågan hur ett successivt införande av konkurrens ska införas och inte lägga energi på att utreda om konkurrens är bra eller inte. All erfarenhet visar nämligen att konkurrens bidrar till lägre priser, ger kunder valmöjlighet mellan fler leverantörer och även kan återskapa det förtroende för fjärrvärmen som naggats i kanten.

I direktiven noteras, som Industrigruppen Återvunnen Energi och många andra remissinstanser påtalat, att den vid halvårsskiftet 2008 införda fjärrvärmelagen inte ger kunderna tillräckligt stark ställning mot de lokala fjärrvärmemonopolen. På motsvarande sätt kan den miljövänliga industriella restvärmen stoppas av fjärrvärmeföretag som av olika skäl inte vill ge tillträde till fjärrvärmenäten.

Staffan Karlsson fortsätter:
– Om vi bortser från frågan om det lämpliga med tredjepartstillträde och konkurrens tar direktiven upp viktiga frågor att belysa. Några exempel är hur det ska gå till att skilja på produktion och distribution i fjärrvärmen, om det behövs teknisk standard för näten och hur en marknadsplats för handel med fjärrvärme kan byggas upp. En grundläggande fråga är också hur regelsystemen ska utformas för att säkra konkurrens och tillträde. Vi som redan idag har förmånen att få leverera industriell restvärme bidrar gärna med våra erfarenheter i den kommande utredningen.

– De konsekvensanalyser kopplat till energi- och klimatpolitiska mål som ingår i utredningsuppdraget vill jag avslutningsvis uppmärksamma. Den industriella restvärmen är helt utsläppsfri från koldioxid och det är naturligtvis helt nödvändigt att vi tar till vara den klimatvänliga värme som industrin kan leverera. Kan vi dessutom smart koppla ihop lokal fjärrvärmenät, som här i Halland där jag arbetar som teknisk chef på Pilkington, nås både ekonomiska och miljömässiga fördelar, avslutar Staffan Karlsson.

Direktiven till utredningen kan läsas på
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2009:5