Satsa på ett gränslöst energitänkande

Samverka mellan kommuner för att få ett än mer effektivt uppvärmningssystem med industriell restvärme som en viktig komponent, uppmanar Staffan Karlsson i tidningen Dagens Samhälle.

NERGI. Sverige tillhör fjärrvärmens världselit. På kommunal nivå har man sett möjligheterna i fjärrvärmen. Inte minst de positiva effekterna för miljön av utbyggnad och alltmer avancerad teknik gör att vi har ett bra utgångsläge för att fortsatt minimera utsläppen av koldioxid och andra skadliga ämnen.

Men, och det är ett allvarligt men, vi nyttjar inte den industriella restvärmen, eller spillvärme som den missvisande ofta kallas, långt när så mycket som vi borde. En av orsakerna är att vi inte tänker bort kommungränserna och ser på potentialen för industriell restvärme även bortom den egna kommunen.

Den nya fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) kommer att få en fortsättning som sannolikt ger konkurrens och tredje­parts­access i fjärrvärmenäten. Det vore framsynt att redan nu planera för en ny marknadssituation.

Innan beslut fattas om nya värmekraftverk eller utbyggd kapacitet bör det bli ett naturligt steg i planeringsprocessen att inventera tillgången på industriell restvärme i ett område som inte begränsas av den egna kommungränsen.

Det kan även ge incitament till ökad samverkan mellan kommuner för att få ett än mer effektivt uppvärmningssystem med restvärme som en viktig komponent.

Det finns naturligtvis exempel på samverkan över kommungränser redan i dag. Stockholmsområdet är ett och Lund-Eslöv ett annat. En motion lades i höstas i riksdagen om att som ett pilotprojekt binda samman fjärrvärmenäten i Halland för att utnyttja både fjärrvärmenäten och den industriella restvärmen mer optimalt. Den avslogs.

Den utökade kapaciteten i värmekraftverken har ofta hushållsavfall som energikälla. Den så kallade SYSAV-domen (se fotnot) har gjort hushållsavfallet mer osäkert både vad gäller tillgång och pris för avfallsförbränning. Detta faktum gör den industriella restvärmen intressantare. Om dess­utom skatter och certifikatsystem för elproduktion förändras kan lönsamheten för denna påverkas negativt.

Översiktliga beräkningar visar att den outnyttjade potentialen av industriell restvärme är 5–10 terrawattimmar (TWh). Vi bedömer att kapaciteten är klart större men enbart nivån 5 TWh kan värma en halv miljon småhus och reducera utsläpp av koldioxid med 2 miljoner ton.

Det vore naturligtvis resursslöseri att inte använda så mycket som möjligt av den miljövänliga restvärmen, som IVL/Svenska Miljöinstitutet ger utsläppsvärdet noll för koldioxid.

För miljön, ekonomin och inte minst för kommuninvånarna är det mycket angeläget att fjärrvärmen kan utvecklas vidare. Att ligga steget före och använda den industriella restvärmen över kommungränser kan bli ett vinnande koncept. Industrigruppen Återvunnen Energi medverkar mer än gärna i en sådan utveckling.

Staffan Karlsson
Ordförande, Industrigruppen Återvunnen Energi

Fotnot 1: Industrigruppen Återvunnen Energi representerar landets största företag som återvinner industriell restvärme till fjärrvärmenät.

Fotnot 2: SYSAV-domen i Regeringsrätten förbjuder kommuner att köpa av egna bolag utan föregående upphandling. SYSAV är ett avfallsbolag som ägs av 14 Skånekommuner.

Läs artikeln här.