Industrin uppvaktade Näringdepartementet

2007-3-9

Industrigruppen Återvunnen Energi uppvaktade häromdagen statsekreterare Ola Alterå (c) för att framföra gruppens önskemål om att fjärrvärmenäten öppnas upp för många aktörer på samma sätt t ex som el- och telenäten. Industrigruppen samlar industriföretag frånolika branscher som vill att mer industriell restvärme tas tillvara i fjärrvärmenäten.

Mer fjärrvärme skulle kunna ge ett stort bidrag till EU:s klimatmål, men de svenska monopolen innebär att stora energimängder i form av spillvärme och överskottsvärme från industri och fastigheter går förlorade, anser Jan Bech-Sörensen, ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi.

Näringdepartementet arbetar på en proposition om hur fjärrvärmemonopolet ska regleras. Det finns idag ett stort intresse för öppna nät; både från potentiella leverantörer till värmenäten och från kunder till näten. Ett öppnande av fjärrvärmenäten skulle därmed innebära ett ökat konkurrenstryck och ge goda förutsättningar för innovativa kundlösningar och effektivisering. I förlängningen ger detta också positiva effekter på miljö- och försörjningstrygghet.

Industrigruppen framförde fyra konkreta förslag till Näringsdepartementet:

* Öppna fjärrvärmenäten för konkurrens. Regeringen bör skyndsamt utreda hur ett TPA skulle kunna utformas och införas.

* Skapa incitament för att främja återvinningen av värme, till exempel investeringsbidrag och lägre skatter.

* Sverige bör ta fram modeller för hur man kan driva nät med full konkurrens. Vi menar att både fjärrvärmeföretagen, industrin och värmekunderna kan bli vinnare på ökad öppenhet och konkurrens även inom värmenäten.

* Inför krav på att pröva tillvaratagande av återvunnen energi i plan- och tillståndsprocesser. Ingen ny värmeproduktion till ett fjärrvärmenät borde tillåtas utan att man i miljötillståndsprocessen prövat tillgången på återvunnen energi i området.

– En enorm marknad väntar den dag fjärrvärmeföretagen slutar kämpa för att bevara monopolet på en begränsad marknad, och i stället deltar i tvecklingen av den internationella värmemarknaden, säger Jan Bech-Sörensen och hävdar att systemtänkande, drift och produkter för fjärrvärme har potential att bli en väl så stor exportsuccé som mobiltelefonin.