Dagens Industri : EU behöver fjärrvärme

2007-2-19

EU behöver fjärrvärme men inte à la Sverige Jan Bech- Sörensen ordfrande Industrigruppen Återvunnen Energi Mer fjärrvärme skulle ge ett enormt bidrag till EU:s klimatmål. Men de svenska monopolen innebär att stora energimängder går förlorade – spillvärme och överskottsvärme från industri och fastigheter. Öppna näten för fler aktörer. Med ny teknik och nya tjänster kan fjärrvärme bli en lika stor exportsuccé som mobiltelefonin, skriver Jan Bech-Sörensen.

Branschföreningen Svensk fjärrvärmes vd Magnus Lundberg skriver att chansen att nå EU:s ambitiösa klimatmål begränsas av sektorstänkande; det behövs samverkan mellan energi-, industri och transportsektorerna för att utvinna mer ur samma energimängd (5/2).

Visst – genom smarta samarbeten över sektorerna och lika villkor för skatter och utsläppshandel kan mer energi tas tillvara. Det är också riktigt som han skriver ”att industrins överskottsvärme utnyttjas alltför dåligt i Europa”.

Industrigruppen Återvunnen Energi (företag som vill att mer värme från industrin tas tillvara) upplever dock inte alls det intresse från fjärrvärmeföretagens sida som Lundberg beskriver.

På många orter har fjärrvärmen byggts ut just för att ta tillvara värme från industrin.

Men efter hand har de svenska fjärrvärmeföretagen börjat bygga egen produktion, och väljer nu allt oftare att satsa på denna.

Att marknaden inte fungerar beror främst på att fjärrvärmenäten drivs som monopol.

Det finns en energipotential som motsvarar minst 10 procent av den totala fjärrvärmen som inte utnyttjas i Sverige.

Om fler länder i Europa satsade på fjärrvärme skulle det ge ett enormt bidrag till EU:s klimatmål. I de flesta länder tas industrins värme över huvud taget inte om hand, och i kraftproduktionen kyls restvärmen bort.

I dag kan vi dock inte rekommendera den svenska modellen till andra EU-länder.

I Sverige drivs fjärrvärmen som lokala monopol. Varje nät är så unikt att det inte kan tjäna som förebild för något annat, brukar monopolets representanter hävda. En enorm marknad väntar den dag fjärrvärmeföretagen slutar kämpa för att bevara monopolet på en begränsad marknad, och i stället deltar i utvecklingen av den internationella värmemarknaden.

Telemonopolet slopades – och nu är Norden global hemvist för flera av de största aktörerna på mobiltelefoni. Systemtänkande, drift och produkter för fjärrvärme har i dag potential att bli en väl så stor exportsuccé som mobiltelefonin.

Fjärrvärmeföretagen bör låta nya aktörer få möjlighet att utveckla ny teknik och nya tjänster!

”Anslutningspunkterna”, som kunderna ofta kallas, blir då både köpare och säljare på en öppen marknad för värme. Ett bra exempel på hur fjärrvärmemonopolet tänker är brevet från Anders Östlund, Eon Värme, 15/1.

I sitt svar på industrins kritik av monopolet föreslår han att en partssammansatt nämnd (Reko) ska pröva intressekonflikter.I Östlunds förslag, som känns igen från den avslutade Fjärrvärmeutredningen, har fjärrvärmebolagen alltjämt makten över näten.

Men situationen blir inte bättre vare sig för industrin eller för värmekunderna! Först med öppna nät där olika aktörer får tillgång till näten kan vi få en utveckling där olika produktionsslag konkurrerar på samma villkor.

Det är marknaden som bör avgöra fördelningen mellan kraftvärme och spillvärme i näten.

I Sverige har vi infört konkurrens på el, järnvägar och kollektivtrafik samt på gas- och telekommarknaden.

Tids nog öppnas även fjärrvärmemarknaden.

Fjärrvärmeföretagen bör ta chansen att medverka i denna process i stället för att bevaka sina monopol. ”En enorm marknad väntar.”