Dagens Industri: Stora vinster med fjärrvärmekonkurrens

2006-10-16

Jan Bech-Sörensen energiansvarig, Kemira Kemi AB, och Emma Henriksson utredningschef, Fastighetsgarna Sverige.

Fjärrvärmen är på många sätt ett av de bästa uppvärmningsalternativen.

Miljövänlighet, bekvämlighet och leveranssäkerhet anses vara fjärrvärmens styrka. Samtidigt kritiseras fjärrvärmen för att vara dyr.

Varför är då fjärrvärmen så dyr? Fjärrvärmeleverantörerna har idag ett naturligt lokalt monopol.

På varje ort finns bara en fjärrvärmeleverantör. Fjärrvärmemonopolisten har rätt till fri prissättning av sina tjänster utan konkurrens från andra leverantörer.

Monopolet gör också att fjärrvärmeföretagen själva avgör om de vill använda sig av återvunnen energi från industrin och vad de vill betala för denna värme.

Säljarna av överskottsenergi kan ofta vittna om att fjärrvärmeföretagens egen produktion ofta går före återvunnen energi från industrin. Monopolet på fjärrvärmemarknaden hindrar därmed ett effektivt utnyttjande av alla värmeresurser i Sverige.

Lösningen för att kunna sänka värmetaxorna för boende och öka användningen av miljövänlig återvunnen energi är att skapa konkurrens i fjärrvärmenäten. I praktiken betyder det att man inför så kallad tredjepartsaccess till näten. Det möjliggör för exempelvis industriföretag att mot betalning använda fjärrvärmenät för att sälja värme direkt till fastighetsägare. Konkurrerande energiföretag till det lokala fjärrvärmeföretaget skulle kunna etablera sig på orten och leverera värme via det lokala nätet.

En separering av fjärrvärmenät från värmeproduktion och försäljning menar vi är fullt genomförbart.

Fjärrvärmeleverantörerna Fortum och Vattenfall har uttryckt viss vilja att öppna sina nät för andra leverantörer, men deras branschorganisation Svensk Fjärrvärme säger blankt nej.

Vår uppfattning är att alla skulle bli vinnare på ökad konkurrens i fjärrvärmenäten. Boende och fastighetsägare skulle få sänkta värmetaxor, industri och fastighetsägare skulle på ett enkelt sätt kunna bidra till hållbar energianvändning där överskottsvärme återvinns.

Men även fjärrvärmeföretagen kan bli vinnare på en öppnad marknad. Den totala marknaden för fjärrvärme kan öka och duktiga fjärrvärmeföretag kan ges möjlighet att växa på marknader utanför det egna nätområdet. Dagens värmeföretag som oftast är bundna till sina kommuner skulle kunna utveckla nya tjänster och produkter.

Tänk om Ericsson och Nokia fortfarande hade varit bundna som underleverantörer till Televerket?