Dagens Industri: Dags att satsa på återvunnen energi

2006-6-29

Igår presenterade statsminister Göran Perssons oljekommission sin slutrapport, med målet att minska Sveriges oljeberoende. Vi har ett förslag till regeringen om hur man kan rädda upp mot 5 TWh energi varje år i Sverige, som i dag går till spillo. Därigenom minskar vi beroendet av andra energikällor.

Oljekommissionen föreslår att ”den olja som används i industrin för värme eller ånga ska ersättas med biobränslen eller fjärrvärme”.

Ännu viktigare är att den redan befintliga energi som återvinns av industrin bereds möjlighet att ersätta fossila bränslen. Våra erfarenheter visar att det behövs konkreta åtgärder för att bättre ta tillvara den värme som återvinns bland annat från industrin.

På Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet arbetar man nu med en proposition om ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden.

Genom rätt utformning av propositionen kan Sverige ta ett stort steg mot minskad energianvändning. º Öppna fjärrvärmenäten för konkurrens. En gradvis öppning och ett så kallat begärt tillträde till fjärrvärmenäten innebär till exempel att ett industriföretag mot betalning kan använda nätet för att sälja värme direkt till kund. Om erfarenheterna är goda, bör man gå vidare med ytterligare steg för ökad konkurrens i näten. º Inför krav på att pröva tillvaratagandet av återvunnen energi i plan- och tillståndsprocesser.

Ingen ny värmeproduktion till ett fjärrvärmenät borde tillåtas utan att man i miljötillståndsprocessen prövat tillgången på återvunnen energi i området. º Skapa incitament för att återvinna värme. Kommande initiativ inom EUkommissionen, till exempel investeringsbidrag och skatter bör utformas så att ökad användning av återvunnen energi främjas. º Utred hur man kan skapa morgondagens konkurrensutsatta värmenät.

Fjärrvärmeutredningen konstaterade att det är möjligt att införa en obegränsad tredjepartsaccess, men ansåg inte att nyttan överstiger kostnaderna i befintliga nät. Vi anser att Sverige borde ta fram modeller för hur man kan driva nät med full konkurrens.

Vi menar att både fjärrvärmeföretagen, industrin och värmekunderna kan bli vinnare på ökad öppenhet och konkurrens även inom värmenäten.

APROPÅ Jan Bech- Sörensen, Kemira Kemi AB Anders Lyberg, Cementa AB Alexander Johansson, Pilkington Floatglas AB Carl-Erik Grip, SSAB Industrigruppen Återvunnen Energi