DI debatt: Monopol på fjärrvärme kostar Sverige 5 TWh

Återvunnen energi från industriprocesser borde vara ett självklart alternativ för fjärrvärmebolagen, billigt och miljövänligt.

Men i dag använder de bara häften av potentialen – de favoriserar sin egen produktion. Resten går till spillo! Detta beror till stor del på att vi har monopol, skriver Jan Bech-Sörensen.

Åke Pettersson, vd för Fortum Värme, försvarar prisnivån på fjärrvärmen i Stockholm som fått omfattande kritik av bland andra Fastighetsägarna. Fastighetsägarna i Stockholm är nöjda med fjärrvärmen, men de tycker priset är för högt och är därför kritiska till fjärrvärmeföretagens nuvarande monopol på nätet.

Åke Pettersson tycker att det är en intressant idé med fler leverantörer i fjärrvärmenäten. Det tycker även vi på Kemira Kemi och andra företag som levererar återvunnen energi (ofta kallad spillvärme) till landets fjärrvärmenät. Vi skulle välkomna en sådan förändring som skulle ge oss möjlighet att erbjuda värme med bästa miljöprestanda till ett attraktivt pris.

Den främsta invändningen mot konkurrens i fjärrvärmenäten som Åke Pettersson framför är att priset till kund måste vara konkurrenskraftigt. Inom industrin är vi många som arbetar med att rädda energi i våra processer så den kan återanvändas i fjärrvärmenäten. Återvunnen energi från industriprocesser borde vara ett självklart alternativ för fjärrvärmebolagen om man ser till kostnad och miljöeffekter.

Tyvärr är det inte så i verkligheten.

Runt om i landet kan vi som säljer återvunnen energi till fjärrvärmenäten vittna om att fjärrvärmeföretagens egen produktion ofta går före spillvärme.

Enligt Svensk Fjärrvärme finns det cirka tio terawatttimmar, TWh, möjlig återvunnen energi från industrin. I dag används mindre än hälften – resten går till spillo. Detta beror till stor del på att vi har monopol.

Jag tror att tio TWh är en kraftig underskattning; det finns betydligt mer.

Åke Pettersson menar också att konkurrens i näten förhindras av ett antal tekniska, ekonomiska och administrativa utmaningar, och Fjärrvärmeutredningen visar också detta.

Många remissinstanser till utredningen, däribland Kemira Kemi AB, andra industriföretag, Villaägarna, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, Fastighetsägarna Sverige, Svenskt Näringsliv, Svenska Bostäder AB och AB Stockholmshem har dock framfört att utredningen borde ha utrett möjligheterna grundligare att släppa in fler leverantörer i näten. Så gott som samtliga remissinstanser betraktar också fjärrvärmeverksamheten som ett tekniskt monopol.

Vi anser att fjärrvärmeföretagen, på samma sätt som telebolagen på sin tid, kraftigt överdriver svårigheterna med ökad konkurrens i näten. I dag vet vi som telekonsumenter att konkurrensen gett oss många och smartare tjänster, samtidigt som priset sänkts dramatiskt.

Liknande möjligheter finns på fjärrvärmeområdet, där värmeföretagen kan utveckla tjänster som sänker kostnaderna för hyresgästerna och tar till vara den miljövänliga återvunna energin från industrin. Vi ser därför med spänning fram mot regeringens kommande proposition för att stärka konsumentens ställning på värmemarknaden.

Regeringen har nu chansen att skapa en konkurrensutsatt marknad som sänker kostnaderna för hyresgäster och villaägare, samtidigt som den kan öka återanvändningen av industrins spillvärme och hjälpa regeringen att nå sina miljömål.