Nyhetsbrev maj 2018

nhb_bild

Öppet brev till energiministern och samtliga riksdagspartiers energipolitiska talespersoner

Vad kan vi göra för att mer klimatsmart restvärme tas tillvara?

Hållbara städer, effektivare energianvändning och minskade utsläpp är något alla arbetar med. Fjärrvärmen har en viktig roll i detta arbete. Från industrins sida är vi måna om att fjärrvärmen är framgångsrik och vi vill gärna bidra till att göra den konkurrenskraftigare och renare. Att industrins restvärme tas tillvara är smart eftersom denna värme oftast annars går till spillo. Jämfört med andra bränslen är restvärme i en klass för sig med eftersom den inte ger några som helst utsläpp.

Därför restvärme

Restvärme från industrin gör det fjärrvärmen attraktivare. Utsläppen blir lägre och de lägsta värmetaxorna finns där det finns samarbete med industrin.  Industrins konkurrenskraft stärks också då samarbetet förbättrar den totala miljöprestandan för både industri och fjärrvärmeföretag. På många orter finns en mycket god samverkan mellan industri och fjärrvärmeföretag om att tillvara värmen. Där samarbete finns är vår uppfattning att detta ofta utvecklas och intensifieras. Goda exempel att peka på är Helsingborg/Kemira och Sundsvall/SCA fjärrvärme med stor andel värme från industrin.

Tyvärr finns det också orter där fjärrvärmeföretagen väljer egen värmeproduktion före industrins restvärme. När bio- eller avfallskraftvärme etableras på orter där det finns industriell restvärme är risken stor att restvärmen får stå tillbaka. Dagens styrmedel bidrar till att ge sådana incitament vilket är olyckligt. När frågan om effektbrist i elsystemet diskuteras är det viktigt att nya lösningar inte leder till att än mer restvärme går till spillo. Tvärtom bör möjligheter att hitta lösningar tillsammans med industrin sökas. Kan industri och fjärrvärmeföretag dela på reserv- och spetslastproduktion i värmenäten finns ännu större vinster att göra.

Lagstiftningen tyvärr inte adekvat

Hittills har anslutning av industrier till värmenäten ofta varit en ganska utdragen process med utredningar, projektering, förhandlingar och därefter olika tillstånd för att få allt på plats. IÅE har ofta påpekat har man inte alltid kommit till skott även i fall när det borde vara den bästa affären för såväl industri, fjärrvärmebolag, kunder och miljö. Den nya lagstiftningen med s k ”reglerat tillträde” gör tyvärr inte denna process enklare utan snarare tvärt om. Sedan den nya lagen om ”reglerat tillträde” infördes 2014 har Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet för lagstiftningen, fram till i år, inte haft ett enda ärende.

Runt om i landet pågår många projekt för att ta tillvara mer värme till fjärrvärmenäten och för s k industriell symbios. Inte sällan krävs det också investeringar i längre ledningsnät.
Serverhallar håller också på att bli en ny basindustri med stor användning av el och med stora flöden av restvärme. Frågan är hur dagens lagstiftning som är svår nog för industrin, fungerar gentemot IT-branschen? Kanske är det nu läge för en översyn av lagstiftningen.

Fjärrvärme är en utmärkt uppvärmningsform som gör det möjligt att hushålla med primärenergi.  Det är inget fel på biobränsle och avfall som bränslen för fjärrvärmen men eftersom det är lätt att flytta biobränsle och avfall men svårt att flytta värme borde inte sådana anläggningar etableras där det finns restvärme. Sverige behöver en hållbar reglering av fjärrvärmenäten som gör att mer restvärme kan komma till användning. Det vinner miljön på, kunderna på och inte minst fjärrvärmeföretagen.

Med vänlig hälsning


Roine Morin
Södra

Framgångsfaktorer för mer restvärme i fjärrvärmenäten

Tillsammans med Energiföretagen och länsstyrelserna arrangerade IÅE ett tvådagarsseminarium den 6-7 februari om hur mer restvärme kan komma till nytta.

Läs IÅEs sammanfattning av konferensen här.


Helsingborgs energiarbete skapar internationellt intresse

Nyligen arrangerades ett seminarium i samband med Nordic Clean Energy Week 2018 där företag och organisationer visade hur omställningen till ett hållbart energisystem kan ske. Vd:n för Kemira i Helsingborg, Peter Kihlgren, berättade om bolagets produktion av vattenreningskemikalier, ett område där Kemira är bland de största i världen. I tillverkningen uppstår stora mängder restvärme som tack vare fjärrvärmesystemet kan tas till vara för uppvärmning i Helsingborg.

Läs mer här.


Alltmer grön el och värme från skogen

Utöver grön el levererade Södra även 414 GWh fjärrvärme under 2017, vilket motsvarar värmebehovet i 25 000 villor. Fjärrvärmen utgörs till största delen av restvärme från produktionsprocesserna. För oss handlar detta om effektivt resursnyttjande och att skapa värde till kunderna ur varje del av trädet, säger Henric Dernegård, energisamordnare, Södra.

Läs mer här.


SSAB tecknar avtal fram till 2030

Luleå Energi och SSAB har nu kommit överens om fortsatta fjärrvärmeleveranser genom ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2030, med möjlighet till ytterligare förlängning. Grattis till Luleå Energi, SSAB, fjärrvärmekunder och miljö!

Läs mer här.


Grattis Bengtsfors till mer utsläppsfri restvärme

Nu har fjärrvärmekulverten mellan Billingsfors och Bengtsfors invigts. Kulverten går från Ahlström-Munksjö ABs fabrik i Billingsfors via gamla Lelångenbanan till Bengtsfors. Fjärrvärmeledningarna som är nedlagda i den nya kulverten är nu påkopplade med spillvärme från Ahlström-Munksjö AB i Billingsfors och sammankopplade med ledningsnätet i Bengtsfors.

Läs mer här.


Monopolet skapar irritation bland fastighetsägare

Fjärrvärmebolagens monopol skapar därför irritation hos fastighetsägare och byggherrar och utgör därför ett hinder för en snabb utveckling mot minskade utsläpp av växthusgaser. Fastighetsägare väljer på grund av monopolsituationen allt oftare andra lösningar med bergvärmepumpar inom befintliga fjärrvärmeområden vilket är olyckligt ur miljösynpunkt, skriver Samhällsbyggaren.

Läs mer här.


Skorstenar på framtidens datahallar?

Skorsten på serverhallar ses som en innovation som sparar fläktenergi. Smartare vore om fjärrvärmenäten öppnades för att ta emot extern värme. Sveriges Radio rapporterar om  att forskare i Luleå nu vara på väg att hitta ett nytt sätt att göra datalagringen mer klimatvänlig.

Läs mer här.