Nyhetsbrev juni 2016

nhb_bild

Energiöverenskommelsen och restvärmen

Bra med en bred politisk överenskommelse men många detaljer återstår. Det är tråkigt att man inte löste problematiken på fjärrvärmemarknaden som kvarstår ända sedan elmarknaden omreglerades 1990-talet.

Vi hoppas att problemen på fjärrvärmeområdet nu tas upp i det fortsatta arbetet. Fjärrvärme är en smart tjänst som idag begränsas av ett otidsenligt monopol. I fempartiöverenskommelsen utlovas en översyn av regelverk på energiområdet, bl a kring marknadsdesign. Vi hoppas verkligen att detta innebär att de fem partierna nu tar chansen att skapa marknadsöppningar för fler aktörer på fjärrvärmeområdet så att användningen av primärenergi kan effektiviseras.

I överenskommelsen ingår också en fortsättning av elcertifikatssystemet. IÅE utgår här från att en fortsättning på elcertifikatssystemet utformas på ett sådant sätt att stöd inte ges till ny kraftvärmeproduktion på orter där denna riskerar att slå ut industrins restvärme.

En positiv signal är att regeringen nu låter en särskild utredare ska se över förutsättningarna för avfallsförbränning samt analysera behovet av att införa skatt på avfallsförbränning. Utredaren ska göra en grundläggande analys av förutsättningarna för avfallsförbränning i Sverige och analysera hur avfallsförbränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel. En rimlig slutsats måste bli att kan man köra avfall från andra länder kan man också köra avfall till kommuner där sopförbränning inte slår ut industrins restvärme.
 

Stig Nilsson
Ordförande


Mer restvärme bra för miljö och jobb
IÅE replikerar på Energiföretagen på Second Opinion om samverkan mellan el- och värmemarknaderna. IÅE håller med om att regelverken för el- och värmeproduktion påverkar varandra och vi instämmer i att energikommissionen bör studera värmemarknaden men påpekar att också att:

”Fjärrvärme är en smart uppvärmningsform som gör att vi kan hushålla med primärenergi. Det är därför viktigt att regleringar inte leder till försämrad konkurrenskraft för fjärrvärmen eller att restvärme som annars går till spillo inte ersätts med bio- eller avfallskraftvärme. Energikommissionen som har att göra avvägningar mot olika intressen bör beakta hur olika förslag påverkar möjligheten att ta tillvara industrins restvärme. ”

Läs hela artikeln här.
 

IMG_0944

Ny utredning om styrmedel för värmeproduktion och avfallsförbränning

Regeringen har tillsatt en utredning (Dir. 2016:34) för att göra en grundläggande analys av förutsättningarna för avfallsförbränning i Sverige och analysera hur avfallsförbränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel, rådande EU-reglering för avfall och avfallstransporter samt branschspecifika förhållanden.
Läs mer här


Kemira Kemi uppmärksammas av EU-kommissionen

Varje år kyler processindustrin bort enorma mängder spillvärme. ”Vi tillåts inte mata in energin på fjärrvärmenätet. Inte ens med bästa viljan i världen kan man påstå att det råder fri konkurrens”, säger Stig Nilsson.

Läs mer här


Stockholm vill bli centrum för gröna datahallar

Stockholm vill vara ett självklart val vid etablering av större datahallar. Fortum Värme, Ellevio, Stockholm Business Region och Stokab ska därför inleda ett strukturerat samarbete. Denna chans missar alla kommuner som inte öppnar sina fjärrvärmenät för externa värmeproducenter.

Läs mer här


Glöm inte restvärmen

Stig Nilsson, skriver i Norrbottens Kuriren och uppmanar Energikommissionen att inte glömma restvärmen. Industrin skulle kunna leverera minst dubbelt så mycket värme som idag, men nuvarande reglering ger fjärrvärmeföretagen veto mot externa värmeproducenter.

Läs mer här