Nyhetsbrev april 2016

nhb_bild

Energikommissionen får inte glömma bort restvärmen
Samtalen mellan riksdagspartierna om framtidens inom Energikommissionen handlar, trots namnet, huvudsakligen om framtidens elproduktion. Följer man debatten i media om energikommissionen handlar denna mest om villkoren för kärnkraft och vindkraft. Kopplingen mellan värme- och elmarknaden nämns sällan. Elproduktion från avfalls- och biokraftvärme är nu ungefär lika stor som vindkraften och byggs ut ytterligare runt om i landet med stöd av elcertifikat och i skydd av fjärrvärmemonopolet. När kraftvärme etableras nära industri försvåras möjligheterna att ta tillvara värme från industrin. Det finns således en tydlig koppling mellan ny elproduktion och möjligheterna att ta tillvara den utsläppsfria restvärmen från industrin.

IÅE har nu fått möjlighet att träffa energiministerns statssekreterare Nils Vikmång. Vårt budskap var tydligt. Basindustrin borde få sälja sin restvärme till fjärrvärmenäten för minskade utsläpp, för ökad svensk konkurrenskraft och därmed säkrare jobben och inte minst för att göra fjärrvärmen attraktivare. Jämfört med våra tidigare uppvaktningar av företrädare på denna post var förståelsen för frågan om restvärmens villkor stor vilket inger visst hopp.


Stig Nilsson
Ordförande


IÅE uppvaktade Nils Vikmång, statssekreterare hos Energiministern
Stig Nilsson och Anders Ydstedt från IÅE träffade Nils Vikmång, statssekreterare hos Energiminister Ibrahim Baylan, och framförde läget för industrins möjligheter att leverera restvärme till fjärrvärmen. Mötet var föranlett av att IÅE upplever att kopplingen mellan fjärrvärme, restvärme och kraftvärme inte får missas i de diskussioner som nu pågår inom ramen för den s k Energikommissionen.

IÅE framförde att industrin skulle kunna leverera minst dubbelt så mycket värme som idag men nuvarande reglering ger fjärrvärmeföretagen veto mot externa värmeproducenter. IÅE vill gärna se ändrad reglering, krav på kontakter mellan fjärrvärmebolag och industri inför investeringar, mer regionala nät för fjärrvärme och förändringar i dagens stödsystem för fjärrvärmeföretagens kraftvärme.

Nils Vikmång, lyssnade på IÅE och visade förståelse för industrins bild av läget. Det är enligt IÅE ett problem när kraftvärme etableras i närhet till industri med restvärme.

– På mötet diskuterades olika möjligheter att öka användningen av restvärme. Vi hade också en konstruktiv diskussion om vad som ligger bakom fjärrvärmeföretagens prioritering av egen produktion framför att släppa in industrins restvärme, berättar Stig Nilsson, ordförande i IÅE.

Den lagstiftning som infördes av alliansregeringen 2013 missgynnar industrins möjligheter att leverera restvärme och har inte gett upphov till ett enda ärende sedan den infördes.


Ny energistrategi från EU kommissionen pekar på industrins restvärme
EU kommissionen har presenterat en strategi för optimera fastigheters behov av uppvärmning och kylning som svarar för hälften av energianvändningen i EU. Med en smartare, effektivare och hållbarare strategi ska kostnader sänkas, importbehoven begränsas och utsläppen minska. Strategin tar särskilt upp återvinning av energi från industrin och pekar först på möjligheten att använda denna för fjärrvärme.

Läs mer här


Stig Nilsson, ordförande i IÅE, intervjuad i Processnytt
Varje år kyler processindustrin bort enorma mängder spillvärme. ”Vi tillåts inte mata in energin på fjärrvärmenätet. Inte ens med bästa viljan i världen kan man påstå att det råder fri konkurrens”, säger Stig Nilsson.

Läs mer här


Industrin kräver besked om energipolitiken
I den nya industrialiseringen av Sverige går kemiföretagen i Stenungsund före. 2030 ska de vara världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Fjärrvärme från industrierna kan matas in på ett nät längs västkusten, skriver Anders Fröberg, VD Borealis, och Anders Ferbe, ordförande IF Metall, i Bohuslänningen.

Läs mer här