Pressmeddelande: Energieffektiviseringsutredningen ser potentialen i industriell

Energieffektiviseringsutredningen drar i sitt slutbetänkande slutsatsen att den svenska fjärrvärmemarknaden behöver effektiviseras. Den industriella restvärmen måste tas till vara och fjärrvärmebolagen ska pröva om restvärme kan användas innan de gör andra investeringar. Industrigruppen Återvunnen Energi är mycket positiv till utredningens förslag.

Energisparutredningens slutbetänkande Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) innehåller ett brett spektrum av förslag för att nå effektiva energilösningar. För Industrigruppen Återvunnen Energi är de delar som rör fjärrvärmen och den industriella restvärmen (spillvärme) mycket intressant. Ett förslag från utredningen är att det ska vara obligatoriskt i en miljökonsekvensbeskrivning att redovisa befintlig estvärmepotential i närområdet och att använda denna före etablering av ny kraftvärmeproduktion.

– Industrigruppen Återvunnen Energi har som mål att den industriella restvärmen ska utnyttjas maximalt i samhället. Det är därför väldigt glädjande för oss att man i utredningen ser den potential som restvärmen har för att effektivisera fjärrvärmen samtidigt som man når stora miljömål. Som utredningen slår fast är den så kallade primärenergifaktorn för restvärmen nära noll, vilket innebär att restvärmen i princip inte har några utsläpp alls av till exempel koldioxid, säger Staffan Karlsson, ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi.

För att nå en riktigt effektiv fjärrvärme behöver konkurrens införas i systemen. De lokala monopol, som fjärrvärmebolagen utgör idag, måste ersättas av en reglerad marknad. Den frågan leder inte till några konkreta förslag i betänkandet eftersom regeringen utlovat att tillsätta en särskild utredning om konkurrens och så kallat tredjepartstillträde under hösten 2008. I betänkandet skrivs däremot allmänt att restvärme ur ekonomisk och miljömässig synvinkel är att föredra framför t.ex. spillvärme från ett ännu inte byggt kraftvärmeverk.